02 stu. 2011

KONCESIJA ZA PRIJEVOZ POKOJNIKA

OBJAVA NATJEČAJA

KONCESIJA ZA PRIJEVOZ POKOJNIKA

Na temelju članka 11. st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne  novine” broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,26/03.-pročišćeni tekst,  82/04, 110/04.-Uredba, 178/04, 38/09,79/09, 153/09. i 49/11.), i članka 18. Zakona o koncesijama (“Narodne  novine”  broj: 125/08)  Općinski načelnik općine Veliko Trgovišće    objavljuje

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

1.a. Naziv davatelja koncesije: Općina  Veliko Trgovišće

    b. Adresa:  Veliko Trgovišće, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2

    c. Telefonski broj: 049/ 236 424 ; Broj faksa: 049/ 236 762  e-mail:  info@veliko-trgovisce.hr

    d. Matični broj:  2539594

e. OIB: 48320630286

2.a. Predmet koncesije: komunalna djelatnost obavljanja  poslova prijevoza pokojnikana području Općine Veliko Trgovišće.

b. Priroda i opseg djelatnosti koncesije: Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti – obavljanje poslova prijevoza pokojnika na području Općine Veliko Trgovišće   što podrazumijeva   preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju

   c. Mjesto obavljanja djelatnosti: područje Općine  Veliko Trgovišće

   d. Broj koncesija:  do dvije koncesije

   e. Rok trajanja koncesije:   5 godina

   f. Naknada za koncesiju:    3.000,00 kn godišnje

3.a. Rok za predaju ponuda: 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama. Ponuda mora stići na naznačenu adresu do navedenog datuma bez obzira na način dostave.

     b. Adresa na koju se moraju poslati ponude:  Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2, Veliko   Trgovišće

     c. Jezik i pismo na kojem ponude moraju biti napisane: hrvatski jezik i latinično pismo

4. Osobni, stručni, tehnički i financijski uvjeti koje moraju zadovoljiti ponuditelji te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje:

–  izvornik ili ovjeren preslik isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački) ili  obrtni     registar kojom se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koncesije – dokaz ne smije biti stariji od šest mjeseci od datuma koji je naznačen kao dan slanja objave

–  radi dokazivanja da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i drugih državnih davanja, gospodarski subjekt obvezan je podnijeti potvrdu porezne uprave o stanju duga – dokaz ne smije biti stariji od trideset dana od datuma koji je naznačen kao dan slanja objave

–  izjavu o nekažnjavanju kojom ponuditelj dokazuje da mu nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca. Potpis na izjavi mora biti ovjeren kod javnog bilježnika. Osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta daje izjavu za sebe i za gospodarski subjekt. Dokaz ne smije biti stariji od trideset dana od datuma koji je naznačen kao dan slanja objave.

– dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta (BON2, SOL2 ili sl.). Ponuditelj ne smije biti blokiran u posljednjih šest mjeseci. Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od datuma koji je naznačen kao dan slanja objave.

–  dokaze o tehničkoj opremljenosti (popis opreme, vozila i dr.)

5. Kriterij koji će se primijeniti za odabir najpovoljnijeg ponuditelja: najviša ponuđena naknada za koncesiju uz ispunjavanje svih traženih uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje.

6. Zahtijevana jamstva i sredstva osiguranja:

  1.     Ponuditelj dostavlja dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude u iznosu od 150,00    kuna. Jamstvo se uplaćuje u korist Proračuna Općine  Veliko Trgovišće , na žiro račun broj : 2340009 – 1848100009    poziv na broj    68    7706 –  OIB,   uz naznaku: “JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE – KONCESIJA POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA  “.

 

  1. 7. Adresa na kojoj se može preuzeti dokumentacija za nadmetanje:
  1.      Dokumentaciju se može dobit na uvid, a podići ili zatražiti uz predočenje dokaza o uplati cijene dokumentacije u iznosu od 200,00 kn i prethodnu najavu, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine  Veliko Trgovišće ,   radnim danom od 7,00 do 15,00 sati. Cijena dokumentacije u iznosu od 200,00 kuna uplaćuje se u korist Proračuna Općine   pozivom na broj za pravne osobe 21 7706-MB, a za  fizičke osobe 22 7706-JMBG, uz naznaku “DOKUMENTACIJA KONCESIJA  PRIJEVOZ POKOJNIKA”.

8. Rok valjanosti ponude:60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

9. Naziv i adresa tijela nadležnog za rješavanje žalbe, te podatke o rokovima za podnošenje žalbe:Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Kneza Mutimira 5, 10000 Zagreb, u roku od 3 dana od:

– objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u odnosu na podatke, radnje, postupke i nečinjenja iz objave,

–  dana dostave odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu iz javne nabave u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti te pregleda, ocjene i odabira ponude,

–  isteka roka za donošenje odluke o pojedinačnim pravima,

–  saznanja za postupak dodjele koncesije na način suprotan Zakonu o javnoj nabavi, a najkasnije u roku od godine dana od dana kad je taj postupak proveden.

10. Podatak o vrsti postupka na temelju kojeg se provodi davanje koncesije:   javno nadmetanje.

                                                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK

Zdravko Vutmej, dipl.ing.

 

[top]


Internetska stranica www.veliko-trgovisce.hr koristi kolačiće. Ako želite znati više, pročitajte Politiku kolačića