Objava informacija prema čl.10 ZPPI

Ostali akti i Odluke

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća DV Rožica-2017.

Odluka o imenovanju predstavnika u Skupštinu TD Komunalno Zabok-2017.

Odluka o imenovanju predstavnika u Skupštinu Zagorskog vodovoda-2017.

Akti sa 2. sjednice Općinskog vijeća 30.06.2017.

Odluka o usvajanju konačnog prijedloga Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb-2017.

Odluka o usvajanju izvješća o radu DV Rožica 2016-2017.

Izvješće o izvršenju proračuna 01.01.2017.-30.06.2017. -odluka-

POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2017. – OPĆI DIO

POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2017. – POSEBNI DIO

Odluka o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka-2017.

Odluka o imenovanju ravnatelja DV Rožica-2017.

Odluka o izmjeni odluke o koeficijentima-2017.

Rješenje o imenovanju Komisije za priznanja-2017.

Rješenje o imenovanju Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda-2017.

 

Akti sa 2. sjednice Općinskog vijeća 30.06.2017.

I REBALANS ZA 2017. – OPĆI DIO

I REBALANS ZA 2017. – POSEBNI DIO

PROJEKCIJA 2017.-2019. DOPUNA OPĆI DIO

I REBALANS ZA 2017. – POSEBNI DIO

DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2017.-2019.

Odluka o II dopuni Akcijskog plana Strateškog razvojnog programa

Odluka o dopuštenom prekoračenju razine buke-2017.

Odluka o utvrđivanju interesa za nabavu nekretnine-2017.

Odluka o kreditnom zaduženju

Odluka o utvrđivanju svojstva javnog dobra-2017.

Odluka o utvrđivanju prijedlog za imenovanje direktora TD Trgo-kom

Odluka o utvrđivanju prijedloga za imenovanja člana Nadz.odbora Zagorskog vodovoda-2017.

 

Akti sa 23. sjednice Općinskog vijeća 06.04.2017.

Odluka o donošenju IV izmjena i dopuna PPUO-2017.

Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje ZJVP-2017.

Odluka o provođenju postupaka jednostavne nabave – 2017.

 

Akti sa 22. sjednice Općinskog vijeća 23.03.2017.

Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Zag.vodovodu-2017.

Odluka o prihvaćanju Pisma namjere -2017.

Odluka o usvajanju izvješća o radu u 2016.g. – Eko flor –

Odluka o usvajanju izvješća o radu u 2016.g. Trgo-kom

Godišnji obračun za 2016.-odluke-

GODIŠNJI OBRAČUN 2016. OPĆI DIO

GODIŠNJI OBRAČUN 2016. POSEBNI DIO

OBRAČUN RAZVOJNIH PROGRAMA 2016.

Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju programa u 2016.g.

Izvješće o izvršenju Programa u 2016.-

Zaključak o usvajanju izvješća načelnika-srpanj-prosinac .2016.

Odluka o dopuni Akcijskog plana – 2017.

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja – 2017.

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja-rekonstrukcija i opremanje—–2017.

Odluka o osnivanju prava građenja

Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o izradi projektne dokumentacije-Arhinatura-

Odluka o raspisivanju izbora

Rješenje o dodjeli priznanja-2017.

Odluka o prethodnoj suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustroju-2017.

Suci porotnici – Općinski sud u Zlataru-2017.

Odluka o osnivanju Povjerenstva za zaštitu potrošača-2017.

 

Akti sa 21. sjednice Općinskog vijeća 09.12.2016.

PRORAČUN OPĆINE ZA 2017. OPĆI DIO

PRORAČUN OPĆINE ZA 2017. – POSEBNI DIO  

PROGRAM JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA U 2017. GODINI

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČL.22 ZKG U 2017. GODINI

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U 2017. GODINI 

ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA 2016 

Odluka o usvajanju Analize stanja sustava CZ u 2016. i Plana razvoja za 2017. godinu

Odluka o uvjetima davanja u zakup poslovnog prostora

Odluka o odredivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju-iz-proracuna-2016

PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNA UČEŠĆA U CIJENI REDOVITOG PROGRAMA I NAČINU OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU U DV ROŽICA 2016.docx

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UPISU DJECE U DV ROŽICA        

Akti sa 20. sjednice Općinskog vijeća 03.11.2016.

Odluka o suglasnosti na provedbu ulaganja – 2016.

Akti sa 19. sjednice Općinskog vijeća 02.11.2016.
  1. SKRAĆENI-GODIŠNJI-IZVJEŠTAJ-2016. DJEČJI VRTIĆ.docx
  2. REBALANS-PRORAČUNA-ZA-2016.DJEČJI VRTIĆ.pdf
  3. I-REBALANS-ZA-2016.-OPĆI-DIO.rtf     I-REBALANS-ZA-2016.-POSEBNI-DIO.rtf
  4. PRVA IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016.
  5. PRVA IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016
  6. PRVA IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA ZA 2016.
  7. ODLUKA O UKLJUČIVANJU U AKCIJU “GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE”

Odluka o donošenju UPU-a proširenja groblja VT – 2016.  Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine V.Trgovišće-2016.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi-2016. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZ-2016. Odluka o prijenosu prava vlasništva nekretnina-opć.VT – grad Zabok – 2016.

Polugodišnji obračun-2016-odluka- POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2016. POSEBNI DIO POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2016. OPĆI DIO

GODIŠNJI OBRAČUN 2015. OPĆI DIO GODIŠNJI OBRAČUN 2015. – POSEBNI DIO Poziv za 17. sjednicu OV -14. travanj 2016. POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2015. POSEBNI DIO POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2015. OPĆI DIO

Odluka o davanju koncesije za dimnjačarske usluge 2016

Eko flor -Odluka o usvajanju izvješća o radu u 2014.-ODLUKA o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u predškolskom odgoju-2015.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga za razrješenje i imenovanje mrtvozornika

Rješenje o dodjeli priznanja-2015.GODIŠNJI OBRAČUN 2014. OPĆI DIOGODIŠNJI OBRAČUN 2014. POSEBNI DIO

Izvješće o izvršenju Programa u 2014.g.FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2014.Odluka o bagatelnoj nabavi-2014. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude-održavanje-2014. Odluka o odabiru-kameni agregati-2014. Godišnji obračun za 2013.-odluka- Izvješće o izvršenju Programa u 2013.g. IZVRŠENJE PRORAČUNA 30.06.2014. – OPĆI DIO IZVRŠENJE PRORAČUNA 30.06.2014. – POSEBNI DIO ODLUKA o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela – 2014.g.- VAŽEĆA- Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine – 2014.-VAŽEĆA- Odluka o izvršavanju proračuna za 2015. PRORAČUN ZA 2015. – OPĆI DIO PRORAČUN ZA 2015. – POSEBNI DIO Program gradnje za 2015.g. Program održavanja za 2015.g. Program raspodjele za 2015. Program raspodjele za kulturu u 2015. Program raspodjele za sport za 2015. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka-2014. Polugodišnji obračun- 2015.- odluka-Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna i Programa-2015.-prijedlog predsj.OV-Prva izmjena Programa održavanja u 2015.g.Prva izmjena programa raspodjele za sport – 2015.Izvješće o radu za 2014.-prijedlog predsj.OVOdluka o prijenosu prava vlasništva – ISPRAVNA verzija-2015.Odliuka o utvrđivanju svojstva javnog dobra-2015.Odluka o donošenju Procjene ugroženosti – 2015.Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja-2015.Odluka o donošenju Strategije-2015.Odluka o usvajanju izvješća o radu -2014-2015.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu-2015.Odluka o Gospodarskoj zoni-2015.g.Odluka o davanju prethodne suglasnosti za pristupanje aglomeracijiOdluka OV o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja-2015.Odluka o prihvaćanju inicijative za osnivanje TZP-2015.Odluka OV o potvrdi odluke načelnika o osnivanju prava građenja-2015.Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata- 2015.Prva izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.g.Prva izmjena Programa raspodjele za 2015.g.Prva izmjena Programa za kulturu za 2015.g. Druga izmjena Programa održavanja za 2015. Druga izmjena programa raspodjele za sport – 2015. Program gradnje za 2016.g. Program održavanja za 2016.g. odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka Odluka o izradu UPU- VT – 2015. PRAVILNIK O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA -2016. Odluka o usvajanju izvhešća za 2015, Godišnji plan za 2016 – Smjernice za2016 -2019.Odluka o utvrđivanju svojstva javnog dobra-2015.  zapisnika o radu 15. sjednice Općinskog vijeća održane 11.12.2015.g. Odluka o davanju koncesije   Odluka o sklapanju Ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretninama