Zapisnik sa 14.sjednice OV – 20.listopada 2015.

Zapisnik sa 14. sjednice OV – 20. listopada 2015.g.