14 svi. 2020

ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA SUBVENCIJE SMJEŠTAJA DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA

Na temelju članka 23.a, 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine» broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 35. Statuta općine Veliko Trgovišće  („Službeni  glasnik KZŽ“ broj: 23/09, 8/13, 6/18. i 11/20.-proč.tekst) Općinsko  vijeće općine Veliko Trgovišće  na 18. sjednici održanoj 05.svibnja 2020. donijelo je donijelo je

O D L U K U

o načinu plaćanja subvencije smještaja djece u dječjim vrtićima

I

Utvrđuje se da je, u cilju sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, a vezano na aktualnu situaciju širenja COVID 19 virusa, sukladno odlukama Vlade RH i Odluci Općinskog načelnika općine Veliko Trgovišće ( KLASA: 023-01/20-01/108, UR.BROJ:  2197/05-05-20-7 od 13.03.2020.g.) Dječji vrtić „Rožica“ Veliko Trgovišće zatvoren i privremeno prestao s radom od 16. ožujka   2020.g.  do daljnjega, uz obvezu  organiziranja rada   na način da se osigura prihvat djece u slučajevima kad su oba roditelja zaposlena i ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djece.

II

Roditelji djece s prebivalištem na području općine Veliko Trgovišće   za smještaj djece u DV Rožica Veliko Trgovišće oslobađaju se obveze plaćanja mjesečnog učešća u financiranju  ekonomske  cijene  za mjesec travanj 2020.g. u koliko nisu koristili uslugu dežurstva.

III

Izuzetno od odredbi Odluke  o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za općinu V.Trgovišće i Odluke  o uvjetima i načinu subvencioniranja djelatnosti dadilje, obveze  iz  Proračuna općine Veliko Trgovišće  prema  vrtićima u kojima borave djeca s područja općine V.Trgovišće a kojima  su osnivači druge JLS,  za mjesec travanj 2020.g. podmirit će se sukladno izdanim odobrenjima o sufinanciranju.

IV

U slučaju trajanja  mjere obustave rada predškolskih ustanova  i nakon 30.04.2020.g. o načinu i iznosu su/financiranja naknadno će se  donijeti  posebna odluka.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici općine Veliko Trgovišće i DV Rožica Veliko Trgovišće.

 

KLASA: 021-01/20-01/18
URBROJ: 2197/05-05-20- 01

   

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Zlatko Žeinski,dipl.oec.

[top]


Internetska stranica www.veliko-trgovisce.hr koristi kolačiće. Ako želite znati više, pročitajte Politiku kolačića