16 srp. 2019

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE SUFINANCIRA NABAVKU RADNIH BILJEŽNICA ZA UČENIKE KOJI POHAĐAJU OSNOVNU ŠKOLU VELIKO TRGOVIŠĆE

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 023-01/19-01/258
UR.BROJ: 2197/05-05-19-8

Veliko Trgovišće, 11.07.2019.g.

Na temelju članka  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.) i članka 49. Statuta općine Veliko Trgovišće   („Službeni glasnik KZŽ“ broj:  23/09., 08/13. i 06/18.)  dana 11. srpnja  2019. godine Općinski načelnik općine Veliko Trgovišće donosi

O D L U K U

I

Općina Veliko Trgovišće i Krapinsko zagorska županija sufinancirat će nabavu radnih bilježnica  za obvezne i izborne nastavne predmete  za školsku godinu 2019/2020. za učenike koji pohađaju Osnovnu školu Veliko Trgovišće (zajedno sa područnim školama).

Sufinanciranje se ne odnosi na nabavu ostalog obveznog materijala, tzv.radnog materijala – kutija za tehničku kulturu i geografski atlas.

II

Sredstva za nabavu   radnih bilježnica  za obvezne i izborne nastavne predmete osigurat će  općina Veliko Trgovišće u 50%-tnom iznosu i Krapinsko zagorska županija u 50%-tnom iznosu od njihove nabavne cijene.

III

Općina Veliko Trgovišće provest će odgovarajući postupak nabave   radnih bilježnica  za obvezne i izborne nastavne predmete prema podacima dobivenim od Škole koja će izvršiti i distribuciju radnih bilježnica učenicima.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Robert Greblički

[top]


Internetska stranica www.veliko-trgovisce.hr koristi kolačiće. Ako želite znati više, pročitajte Politiku kolačića