Prostorno uređenje

UPU  groblja

Odredbe za provođenje

Obrazloženje

1. Korištenje i namjena površina

2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

4.1. Grobna polja

4.2. Grobna mjesta

ODREDBE_PROČIŠĆENI TEKST 2016
Grafika

1_NAMJENA

2A_PROMET

2B_ELEK_KOM

2C_ ELEKTRO_PLIN

2D_VODA_ODVOD

3_ZAŠTITA.pdf

ODLUKA O IZRADI IV IZMJENA I DOPUNA PPU 2016.

III izmjene i dopune Prostornog plana

 

Plan prostornog uređenja općine

Izrađen je i usvojen prostorni plan uređenja općine Veliko Trgovišće do godine 2023. kojim je kroz niz točaka precizirano djelovanje naše zajednice u budućnosti.

Kroz PROVEDBENE ODREDBE precizirano je osuvremenjivanje postoječih resursa na području cijele općine, kroz sve segmente djelovanja. Također smo pazili da utjecaj na okoliš, zaštićene spomenike kulture, kao i bitnu strukturu iz podrućja baštine bude minimalan, kako ne bi došlo do devastacije postojećeg stanja.

Plan prostornog uređenja sadržan je kroz najbitnije segmente:

1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENE POVRŠINA

2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA

3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

5. UVJETI UTVRĐIVANJA POJASEVA (KORIDORA) ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

7. POSTUPANJE S OTPADOM

8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

9. OBVEZE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA

10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Preuzmite dokument u cjelovitom obliku:

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o donošenju prostornog plana

Na temelju odredbe članka 24. Zakona o prostornom uređenju (NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) sukladno Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru općine Veliko Trgovišće (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije br. 15/00) i članka 21. Statuta općine Veliko Trgovišće (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 21/01, 5/02 i 4/03) Općinsko vijeće općine Veliko Trgovišće na svojoj sjednici održanoj 2005. godine donijelo je slijedeće izmjene i dopune:

Preuzmite Word dokument: