24 ruj. 2012

SUBVENCIONIRANJE MJESEČNIH ILI POLUMJESEČNIH PRETPLATNIH KARATA ZA PRIJEVOZ ŽELJEZNICOM REDOVITIM STUDENTIMA

SUBVENCIONIRANJE MJESEČNIH ILI POLUMJESEČNIH PRETPLATNIH KARATA ZA PRIJEVOZ ŽELJEZNICOM REDOVITIM STUDENTIMA

 

Na temelju članka 48.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08. i 36/09.) i članka 49.Statuta općine Veliko Trgovišće (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj :23/09.) dana 19.rujna 2012.godine  Općinski načelnik općine Veliko Trgovišće donosi

O D L U K U

 

 

  1. Odobrava se subvencioniranje mjesečnih ili polumjesečnih pretplatnih karata za prijevoz željeznicom  redovnim studentima s prebivalištem na području općine Veliko Trgovišće.
  2. Subvencija iznosi 25% cijene mjesečne ili polumjesečne karte, na relacijama kolodvor Vel. Trgovišće prema  mjestu školovanja.
  3. Cijena  karata će se subvencionirati za period   listopad   2012.g. –   lipanj  2013.g.
  4. Međusobna prava i obveze Između HŽ i općine V.Trgovišće uredit će se posebnim ugovorom o subvencioniranju prijevoza.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Zdravko Vutmej, dipl.ing.

[top]


Internetska stranica www.veliko-trgovisce.hr koristi kolačiće. Ako želite znati više, pročitajte Politiku kolačića