Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

KONCESIJA ZA PRIJEVOZ POKOJNIKA

OBJAVA NATJEČAJA

KONCESIJA ZA PRIJEVOZ POKOJNIKA

Na temelju članka 11. st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne  novine” broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,26/03.-pročišćeni tekst,  82/04, 110/04.-Uredba, 178/04, 38/09,79/09, 153/09. i 49/11.), i članka 18. Zakona o koncesijama (“Narodne  novine”  broj: 125/08)  Općinski načelnik općine Veliko Trgovišće    objavljuje

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

1.a. Naziv davatelja koncesije: Općina  Veliko Trgovišće

    b. Adresa:  Veliko Trgovišće, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2

    c. Telefonski broj: 049/ 236 424 ; Broj faksa: 049/ 236 762  e-mail:  info@veliko-trgovisce.hr

    d. Matični broj:  2539594

e. OIB: 48320630286

2.a. Predmet koncesije: komunalna djelatnost obavljanja  poslova prijevoza pokojnikana području Općine Veliko Trgovišće.

b. Priroda i opseg djelatnosti koncesije: Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti – obavljanje poslova prijevoza pokojnika na području Općine Veliko Trgovišće   što podrazumijeva   preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju

   c. Mjesto obavljanja djelatnosti: područje Općine  Veliko Trgovišće

   d. Broj koncesija:  do dvije koncesije

   e. Rok trajanja koncesije:   5 godina

   f. Naknada za koncesiju:    3.000,00 kn godišnje

3.a. Rok za predaju ponuda: 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama. Ponuda mora stići na naznačenu adresu do navedenog datuma bez obzira na način dostave.

     b. Adresa na koju se moraju poslati ponude:  Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2, Veliko   Trgovišće

     c. Jezik i pismo na kojem ponude moraju biti napisane: hrvatski jezik i latinično pismo

4. Osobni, stručni, tehnički i financijski uvjeti koje moraju zadovoljiti ponuditelji te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje:

–  izvornik ili ovjeren preslik isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački) ili  obrtni     registar kojom se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koncesije – dokaz ne smije biti stariji od šest mjeseci od datuma koji je naznačen kao dan slanja objave

–  radi dokazivanja da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i drugih državnih davanja, gospodarski subjekt obvezan je podnijeti potvrdu porezne uprave o stanju duga – dokaz ne smije biti stariji od trideset dana od datuma koji je naznačen kao dan slanja objave

–  izjavu o nekažnjavanju kojom ponuditelj dokazuje da mu nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca. Potpis na izjavi mora biti ovjeren kod javnog bilježnika. Osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta daje izjavu za sebe i za gospodarski subjekt. Dokaz ne smije biti stariji od trideset dana od datuma koji je naznačen kao dan slanja objave.

– dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta (BON2, SOL2 ili sl.). Ponuditelj ne smije biti blokiran u posljednjih šest mjeseci. Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od datuma koji je naznačen kao dan slanja objave.

–  dokaze o tehničkoj opremljenosti (popis opreme, vozila i dr.)

5. Kriterij koji će se primijeniti za odabir najpovoljnijeg ponuditelja: najviša ponuđena naknada za koncesiju uz ispunjavanje svih traženih uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje.

6. Zahtijevana jamstva i sredstva osiguranja:

  1.     Ponuditelj dostavlja dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude u iznosu od 150,00    kuna. Jamstvo se uplaćuje u korist Proračuna Općine  Veliko Trgovišće , na žiro račun broj : 2340009 – 1848100009    poziv na broj    68    7706 –  OIB,   uz naznaku: “JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE – KONCESIJA POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA  “.

 

  1. 7. Adresa na kojoj se može preuzeti dokumentacija za nadmetanje:
  1.      Dokumentaciju se može dobit na uvid, a podići ili zatražiti uz predočenje dokaza o uplati cijene dokumentacije u iznosu od 200,00 kn i prethodnu najavu, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine  Veliko Trgovišće ,   radnim danom od 7,00 do 15,00 sati. Cijena dokumentacije u iznosu od 200,00 kuna uplaćuje se u korist Proračuna Općine   pozivom na broj za pravne osobe 21 7706-MB, a za  fizičke osobe 22 7706-JMBG, uz naznaku “DOKUMENTACIJA KONCESIJA  PRIJEVOZ POKOJNIKA”.

8. Rok valjanosti ponude:60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

9. Naziv i adresa tijela nadležnog za rješavanje žalbe, te podatke o rokovima za podnošenje žalbe:Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Kneza Mutimira 5, 10000 Zagreb, u roku od 3 dana od:

– objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u odnosu na podatke, radnje, postupke i nečinjenja iz objave,

–  dana dostave odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu iz javne nabave u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti te pregleda, ocjene i odabira ponude,

–  isteka roka za donošenje odluke o pojedinačnim pravima,

–  saznanja za postupak dodjele koncesije na način suprotan Zakonu o javnoj nabavi, a najkasnije u roku od godine dana od dana kad je taj postupak proveden.

10. Podatak o vrsti postupka na temelju kojeg se provodi davanje koncesije:   javno nadmetanje.

                                                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK

Zdravko Vutmej, dipl.ing.