Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBAVIJEST O POČETKU EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 023-01/21-01/102
UR.BROJ: 2197/05-05-21-4
Veliko Trgovišće, 08.06.2021.g.

 

Na temelju članka 131. – 133.Zakona o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14. i 110/19.) i članka  49. Statuta Općine Veliko Trgovišće (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj: 23/09, 8/13, 6/18, 11/20, 17/20, 7/21.-proč.tekst i 8/21.) Općinski načelnik  Općine Veliko Trgovišće objavljuje

J A V N I P O Z I V

(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste)

Općina Veliko Trgovišće započinje postupak  evidentiranja nerazvrstane ceste u zemljišne knjige i katastar. Izrađuje se snimka izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste  u Dubrovčanu TEBETINE-PRI MLINARU.

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa gore navedenim nekretninama – u naravi put- nerazvrstana cesta – da će se geodetsko snimanje izvedenog stanja  predmetne prometnice vršiti  23.  lipnja 2021. godine, s početkom u 08,30 sati.

Snimanjem se obuhvaća izvedeni kolnik, nasipi, usjeci, odvodni cestovni jarci i ostali dijelovi koji prema pozitivno pravnim propisima čine nerazvrstanu cestu, te granice katastarskih čestica uz prometnicu.

OPIS DIONICE:

Ova nerazvrstana cesta   započinje okomito na kčbr. 2946/1 k.o. Dubrovčan (državna cesta D205), pruža se u smjeru sjeveroistoka duž kčbr. 2702 i 2691 k.o. Dubovčan u dužini cca 380 m.

Nerazvrstana cesta završava uz granicu katastarske općine Dubrovčan uz kčbr. 2857/1 k.o. Velika Erpenja (potok Horvatska), a zaključno kod kčbr. 2694 k.o. Dubrovčan.

Podaci o ovlaštenom inženjeru koji u svojstvu ovlaštene osobe izrađuje geodetski elaborat: Marijan Golub, mag.ing.geod, ovlašteni inženjer geodezije, GEOTOPO d.o.o. za geodeziju, trgovinu i usluge, Velika Ves 141, 49000 Krapina.

Obilježavanje granice zemljišta: obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta sa pripadajućim dijelovima (bankina, odvodnja i sl.) izvršit će se uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Dana 23. srpnja 2021.g. u vremenu od 08,00 do 10,00   sati,  u sjedištu  tvrtke  Geotopo d.o.o., K.Š.Đalskog 4, Zabok,  nositelji prava na zemljištima koja graniče neposredno uz zemljište na kojem je  izvedena cesta, moći će izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja ovlaštenog inženjera geodezije.

OPĆINSKI NAČELNIK

Robert Greblički