Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODLUKA O SUBVENCIONIRANJU MJESEČNIH ILI POLUMJESEČNIH PRETPLATNIH KARATA ZA PRIJEVOZ ŽELJEZNICOM REDOVITIM STUDENTIMA

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 023-01/04-01/484

UR.BROJ: 2197/05-14-05-42

Veliko Trgovišće, 04.09.2014.g.

 

Na temelju članka   48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12. i 19/13.)  i članka 49. Statuta općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj: 23/09. i 8/13.) dana 04.  rujna 2014. godine Općinski načelnik općine Veliko Trgovišće donosi

O D L U K U

  1. Odobrava se subvencioniranje mjesečnih ili polumjesečnih pretplatnih karata za prijevoz željeznicom  redovnim studentima s prebivalištem na području općine Veliko Trgovišće.
  2. Subvencija iznosi 50 % cijene mjesečne ili polumjesečne karte, na relacijama kolodvor Vel. Trgovišće prema  mjestu školovanja.
  3. Cijena  karata će se subvencionirati  za period   listopad   2014.g. –   lipanj  2015.g.
  4. Međusobna prava i obveze između HŽ i općine V.Trgovišće  uredit će se posebnim  ugovorom o subvencioniranju prijevoza.

 

OPĆINSKI  NAČELNIK

Robert Greblički,bacc.ing.el.