Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODLUKA O SUFINANCIRANJU NABAVE RADNIH BILJEŽNICA ZA OBVEZNE I IZBORNE NASTAVNE PREDMETE U ŠK.GOD.2020./2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 023-01/20-01/244
UR.BROJ: 2197/05-05-20-2

Veliko Trgovišće, 27.07.2020.g.

Na temelju članka  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.) i članka 49. Statuta općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj: 23/09., 8/13, 06/18, 11/20.-proč.tekst, 17/20. ).) dana 27. srpnja  2020. godine Općinski načelnik općine Veliko Trgovišće donosi

                                                                                                        O D L U K U

I

Općina Veliko Trgovišće i Krapinsko zagorska županija sufinancirat će nabavu radnih bilježnica za obvezne i izborne nastavne predmete  za školsku godinu 2020/2021. za učenike koji pohađaju Osnovnu školu Veliko Trgovišće (zajedno sa područnim školama).

Sufinanciranje se ne odnosi na nabavu ostalog obveznog materijala, tzv.radnog materijala – kutija za tehničku kulturu i geografski atlas.

II

Sredstva za nabavu   radnih bilježnica  za obvezne i izborne nastavne predmete osigurat će  općina Veliko Trgovišće u 50%-tnom iznosu i Krapinsko zagorska županija u 50%-tnom iznosu od njihove nabavne cijene.

III

Općina Veliko Trgovišće provest će odgovarajući postupak nabave   radnih bilježnica  za obvezne i izborne nastavne predmete prema podacima dobivenim od Škole koja će izvršiti i distribuciju radnih bilježnica učenicima.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Robert Greblički