Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE SUFINANCIRA NABAVKU RADNIH BILJEŽNICA ZA UČENIKE KOJI POHAĐAJU OSNOVNU ŠKOLU VELIKO TRGOVIŠĆE

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 023-01/19-01/258
UR.BROJ: 2197/05-05-19-8

Veliko Trgovišće, 11.07.2019.g.

Na temelju članka  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.) i članka 49. Statuta općine Veliko Trgovišće   („Službeni glasnik KZŽ“ broj:  23/09., 08/13. i 06/18.)  dana 11. srpnja  2019. godine Općinski načelnik općine Veliko Trgovišće donosi

O D L U K U

I

Općina Veliko Trgovišće i Krapinsko zagorska županija sufinancirat će nabavu radnih bilježnica  za obvezne i izborne nastavne predmete  za školsku godinu 2019/2020. za učenike koji pohađaju Osnovnu školu Veliko Trgovišće (zajedno sa područnim školama).

Sufinanciranje se ne odnosi na nabavu ostalog obveznog materijala, tzv.radnog materijala – kutija za tehničku kulturu i geografski atlas.

II

Sredstva za nabavu   radnih bilježnica  za obvezne i izborne nastavne predmete osigurat će  općina Veliko Trgovišće u 50%-tnom iznosu i Krapinsko zagorska županija u 50%-tnom iznosu od njihove nabavne cijene.

III

Općina Veliko Trgovišće provest će odgovarajući postupak nabave   radnih bilježnica  za obvezne i izborne nastavne predmete prema podacima dobivenim od Škole koja će izvršiti i distribuciju radnih bilježnica učenicima.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Robert Greblički