Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA koji podnose prijavu na natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni Upravni odjel općine Veliko Trgovišće

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 024-01/23-03/76                  

URBROJ: 2140-30-01/05-23-3                                  

Veliko Trgovišće,  07.03.2023.g

 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Veliko Trgovišće, na temelju članka   19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj:  br. 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19. – dalje: ZSN) objavljuje

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

koji podnose prijavu na
natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme
u Jedinstveni Upravni odjel općine Veliko Trgovišće

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:  VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAĆENJE PROGRAMA EU FONDOVA I JAVNU NABAVU

OPIS   POSLOVA  I  ZADATAKA

– prati  programe  i  mjere za potpore  EU fondova, natječaje ministarstava  i drugih  tijela   državne i županijske razine, vrši prikupljanje i obradu podataka te izradu  potrebnih stručnih materijala   i podloga  u postupcima prijava i kandidiranja projekata za potpore,  vrši stručnu obradu i izradu samih prijava

– provodi postupke javne nabave  te izrađuje   akte  tijekom trajanja postupka, postupke natječaja i javnih poziva koje raspisuju općinska tijela te izradu svih akata tijekom tih postupaka

– prati zakone i druge propise  iz djelokruga poslova radnog mjesta te predlaže  donošenje i usklađivanje općinskih  akata  iz svog djelokruga rada, podnosi prijedloge rješenja pojedinih pitanja   iz djelokruga poslova radnog mjesta

– obavlja  i druge privremene i povremene poslove po potrebi iz djelokruga rada Upravnog tijela    po nalogu    pročelnika

STUPANJ SLOŽENOSTI POSLA  uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela

STUPANJ SAMOSTALNOSTI U RADU  uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika

STUPANJ STRUČNIH KOMUNIKACIJA           Stalna stručna komunikacija uključuje komunikaciju unutar upravnog tijela te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja  ili razmjene informacija

STUPANJ ODGOVORNOSTI  uključuje  odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi te pravilnu i zakonitu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

 

PODACI O PLAĆI:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Koeficijent radnog mjesta  Višeg stručnog suradnika za praćenje programa EU fondova i javnu nabavu          iznosi  2,1. Osnovicu za obračun plaće službenika u upravnim tijelima općine Veliko Trgovišće čini 55% prosječne bruto plaće isplaćene u gospodarstvu u RH isplaćene u prethodna tri mjeseca.

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA / KANDIDATKINJA:

Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano od strane pročelnice Jedinstvenog upravnog  odjela, putem pisanog testiranja iz djelokruga radnog mjesta i intervjua. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati / kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz djelokruga radnog mjesta  (10 pitanja). Na pisanoj provjeri kandidati mogu ostvariti od 1 do 10 bodova. Svaki točan odgovor nosi 1 bod.

Intervju se provodi  samo s kandidatima / kandidatkinjama  koji ostvare  najmanje   50% bodova  na provedenom pisanom testiranju.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se  najmanje 5  dana  prije održavanja provjere na web stranici općine  Veliko Trgovišće www.veliko-trgovisce.hr    i na oglasnoj ploči  općine Veliko Trgovišće.

Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja će osobno biti obaviješteni putem e-mail adrese koju su obvezni kao kontakt naznačili u svojoj prijavi na  natječaj.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju) jesu:

-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
-Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, 110/21).

– Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16, 114/22)

– Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj: 147/14, 123/17, 118/18.)

– Statut općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik KZŽ“ broj:  23/09, 8/13, 6/18, 17/20, 8/21, 30/21  –  proč.tekst..),

– Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik KZŽ“ broj 15/2017, 12/2020.-ispr.)

PROČELNICA

Irena Gašparić

 

Upute:

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2023/03/Upute-i-obavijesti-kandidatima-koji-podnose-prijavu-na-natjecaj-2023.pdf