Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

JAVNI POZIV – OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 023-01/15-01/319
UR.BROJ: 2197/05-15-05-2
Veliko Trgovišće, 29.06.2015.g.

Na temelju članka 131. – 133.Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), OPĆINSKI NAČELNIK Općine Veliko Trgovišće objavljuje

J A V N I P O Z I V

(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste)
Općina Veliko Trgovišće obavještava nositelje prava na nekretninama koje graniče sa nekretninom upisanom kod Općinskog suda u Zaboku, zk.ul.br.457, k.č.br.812/10, k.o. Dubrovčan, u naravi put; o započinjanju postupka evidentiranja navedene ceste

Cesta: Put od žup.ceste broj LC 22036 do Društvenog doma Dubrovčan
Naziv katastarske općine: Dubrovčan
Oznaka ceste: k.č.br.812/10, k.o.Dubrovčan
Opis dionice: Prometnica započinje okomito na k.č.br. 2040 k.o.Dubrovčan, a završava okomito na k.č.br.820/8 k.o.Dubrovčan. Kolnik je presvučen asfaltnim zastorom, a većim dijelom omeđen ogradama. Posjedi koji imaju pristup na prometnicu omeđeni su najvećim dijelom ogradama.
Datum početka radova: Geodetsko snimanje izvedenog stanja predmetne prometnice predviđeno je za 08.07.2015.g. u 09,00 sati, a u slučaju lošeg vremena se odgađa za 15.07.2015.g. u 09,00 sati. Snimanjem se obuhvaća izvedeni kolnik, nasipi, usjeci, odvodni cestovni jarci i ostali dijelovi koji čine prometnicu, te granice katastarskih čestica uz prometnicu.
Podaci o ovlaštenom inženjeru koji u svojstvu ovlaštene osobe izrađuje geodetski elaborat: Andrea Čanak, dipl.ing.geod, ovlašteni inženjer geodezije, GEO-BT d.o.o., Lug Zabočki 10e, 49210 Zabok.
Dana 22. srpnja 2015.g. od 09:00-12:00 sati, na lokaciji Općina Veliko Trgovišće, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2, Veliko Trgovišće, nositelji prava na zemljištima koja graniče neposredno uz zemljište na kojem je izvedena cesta, moći će izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja od ovlaštenog inženjera geodezije ili predstavnika Općine Veliko Trgovišće.

OPĆINSKI NAČELNIK
Robert Greblički, bacc.ing.el