Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to footer

Prostorno uređenje

Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj:  80/13, 153/13, 78/15, 12/18. i 118/18.), članka 31. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj: 3/17) i članka 49. Statuta općine  Veliko Trgovišće ( „Službeni glasnik KZŽ“ broj: 23/09, 08/13, 06/18, 17/20, 08/21 i 30/21),  te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, općinski načelnik općine Veliko Trgovišće dana 26.01.2024. godine donio je

ODLUKU

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

VIII Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Veliko Trgovišće

Načelnik općine Veliko Trgovišće donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VIII Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliko Trgovišće (024-01/23-03/383, URBROJ: 2140-30-01/05-24-4 od  03.11.2023.g.) prema kojoj je Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trgovišće u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VIII Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliko Trgovišće.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da VIII Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Veliko Trgovišće neće imati značajan utjecaj na okoliš na temelju čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš VIII Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Veliko Trgovišće:

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2024/03/Odluka-kojom-se-utvrduje-da-nije-potrebno-provesti-stratesku-procjenu-2024.pdf

____________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 86., 87., 88. i 89. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj:  153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23),   i članka 35. Statuta općine  Veliko Trgovišće ( „Službeni glasnik KZŽ“ broj:  23/09, 8/13, 06/18, 17/20, 8/21, 30/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće općine  Veliko Trgovišće, na  16.  sjednici održanoj dana 14.11.2023. godine donijelo je

Odluku o izradi VIII Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Veliko Trgovišće:

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2024/01/Odluka-o-izradi-VIII-Izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredenja-Opcine-Veliko-Trgovisce.pdf


Općina Veliko Trgovišće pokrenula je postupak VIII izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Veliko Trgovišće te se pozivaju sve fizičke i pravne osobe   – vlasnici  zemljišta na području Općine, da ukoliko imaju potreba za promjenom namjene zemljišta, o tome dostave zahtjev u Jedinstveni upravni odjel općine Veliko Trgovišće, sa priloženim izvodom iz katastarskog plana do 15. prosinca 2023. godine.

Zahtjevi se predaju neposredno u Jedinstvenom upravnom odjelu, poštom ili e-mailom na adresu info@veliko-trgovisce.hr uz opis razloga traženja prenamjene, zemljišnoknjižni izvadak, presliku katastarske čestice i presliku osobne iskaznice.

___________________________________________________________________________

ODLUKA O UTVRĐIVANJU – PROČIŠĆENI TEKST PPUO
Odluka o donošenju VII izmjena i dopuna prostornog plana – 2022

Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje

1. Korištenje i namjena površina

2.a. Promet

2.b. Pošta i elektroničke komunikacije

2.c. Elektroenergetika i plinoopskrbni sustav

2.d. Vodnogospodarski sustav

3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

4.1. Građevinska područja naselja

4.2. Građevinska područja naselja

4.3. Građevinska područja naselja

4.4. Građevinska područja naselja

 

Veliko_Trgovisce_5000-4.1

Veliko_Trgovisce_5000-4.2

Veliko_Trgovisce_5000-4.3

Veliko_Trgovisce_5000-4.4

Veliko_Trgovisce_25000-1_NAMJENA

Veliko_Trgovisce_25000-2A_PROMET

Veliko_Trgovisce_25000-2B_ELEK_KOM

Veliko_Trgovisce_25000-2C_-ELEKTRO_PLIN

Veliko_Trgovisce_25000-2D_VODA_ODVOD

Veliko_Trgovisce_25000-3_ZASTITA

ODLUKA – PROČIŠĆENI TEKST

ODREDBE ZA PROVOĐENJE – PROČIŠĆENI TEKST

 

Izvješće s javne rasprave

Veliko_Trgovišće_GP5000-4.1. GP

Veliko_Trgovišće_GP5000-4.2. GP

Veliko_Trgovišće_GP5000-4.3. GP

Veliko_Trgovišće_GP5000-4.4. GP

Sažetak za javnost

Odredbe za provođenje

Objava javne rasprave

Zaključak o utvrđivanju prijedloga za javnu raspravu

 

Općina Veliko Trgovišće pokrenula je postupak VI izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Veliko Trgovišće te se pozivaju sve fizičke i pravne osobe   – vlasanici    ili korisnici zemljišta na području Općine, da ukoliko imaju potreba za promjenom namjene zemljišta, o tome dostave zahtjev u Jedinstveni upravni odjel općine Veliko Trgovišće,sa priloženim izvodom iz katastarskog plana, do 10.02.2021.g.

Zahtjevi se predaju neposredno u jedinstvenom upravnom odjelu, poštom ili e-mailom na adresu info@veliko-trgovisce.hr.

Odluka o izradi VI izmjena i dopuna PPUO

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene

 

 

V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE

Grafika

Veliko_Trgovišće_GP5000-4.1. GP k.o.Dubrovčan i k.o.Velika Erpenja dio

Veliko_Trgovišće_GP5000-4.2. GP k.o.Velika Erpenja

Veliko Trgovišće_GP5000-4.3. GP k.o. Strmec 

Veliko_Trgovišće_GP5000-4.4. GP k.o. Jezero Klanječko dio i k.o. Veliko Trgovišće

Veliko_Trgovišće_25000-3_ZAŠTITA

Veliko_Trgovišće_25000-2D_VODA_ODVOD V

eliko_Trgovišće_25000-2C_ ELEKTRO_PLIN V

eliko_Trgovišće_25000-2B_ELEK_KOM V

eliko_Trgovišće_25000-2A_PROMET

Veliko_Trgovišće_25000-1_NAMJENA

ODLUKA – PROČIŠĆENI TEKST ODREDBI ZA PROVOĐENJE PROSTORNOG PLANA

Odluka o donošenju V izmjena i dopuna Prostornog plana 2019.

Objava javne rasprave

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš V Izmjena i dopuna PPUO

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš V Izmjena i dopuna PPUO

 

 

 

IV. IZMJENE I DOPUNE PPUO VELIKO TRGOVIŠĆE

 

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROČIŠĆENOG TEKSTA PPUO 2017

Grafika

1_NAMJENA

2A_PROMET

2B_ELEK_KOM

2C_ ELEKTRO_PLIN

2D_VODA_ODVOD

3_ZAŠTITA

 

Građevinska područja naselja po k.o.

4.1. GP Ko Dubrovčan-dio i K.o. Velika Erpenja-dio

4.2.GP Ko Dubrovčan-dio i K.o. Velika Erpenja-dio

4.3. GP K.o.Strmec K.o. Jezero Klanječko – dio i K.o. Veliko Trgovišće -dio

4.4. GP K.o.Jezero Klanječko-dio i K.o.Veliko Trgovišće-dio

 

legalizacija objekata 2013.g.

 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE VELIKO TRGOVIŠĆE 2009

 

1-NASLOVNICA-1.doc Ellabo_parcela I OBR GOS ZONA V. TRG

II GOSP ZONA

SADRZAJ03-02 V Trgovisce-rad.zona11 NASLOVNICA

I OBR GOS ZONA V. TRG

II GOSP ZONA

SADRZAJ03-02-1.pdf

5-UPU-radne-z.-V.Trgov_.-1.namjena-1.pdf

5-UPU radne z. V.Trgov.-2.1promet

5-UPU radne z. V.Trgov.-2.2pošta,energetika

5-UPU radne z. V.Trgov.-2.3vodnogospodarstvo

5-UPU radne z. V.Trgov.-3koristenje i zastita

5-UPU radne z. V.Trgov.-4koristenje i uvjeti gradnje