Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to footer

Prostorno uređenje

Na temelju članka 86., 87., 88. i 89. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj:  153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23),   i članka 35. Statuta općine  Veliko Trgovišće ( „Službeni glasnik KZŽ“ broj:  23/09, 8/13, 06/18, 17/20, 8/21, 30/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće općine  Veliko Trgovišće, na  16.  sjednici održanoj dana 14.11.2023. godine donijelo je

Odluku o izradi VIII Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Veliko Trgovišće:

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2024/01/Odluka-o-izradi-VIII-Izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredenja-Opcine-Veliko-Trgovisce.pdf


Općina Veliko Trgovišće pokrenula je postupak VIII izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Veliko Trgovišće te se pozivaju sve fizičke i pravne osobe   – vlasnici  zemljišta na području Općine, da ukoliko imaju potreba za promjenom namjene zemljišta, o tome dostave zahtjev u Jedinstveni upravni odjel općine Veliko Trgovišće, sa priloženim izvodom iz katastarskog plana do 15. prosinca 2023. godine.

Zahtjevi se predaju neposredno u Jedinstvenom upravnom odjelu, poštom ili e-mailom na adresu info@veliko-trgovisce.hr uz opis razloga traženja prenamjene, zemljišnoknjižni izvadak, presliku katastarske čestice i presliku osobne iskaznice.

___________________________________________________________________________

ODLUKA O UTVRĐIVANJU – PROČIŠĆENI TEKST PPUO
Odluka o donošenju VII izmjena i dopuna prostornog plana – 2022

Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje

1. Korištenje i namjena površina

2.a. Promet

2.b. Pošta i elektroničke komunikacije

2.c. Elektroenergetika i plinoopskrbni sustav

2.d. Vodnogospodarski sustav

3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

4.1. Građevinska područja naselja

4.2. Građevinska područja naselja

4.3. Građevinska područja naselja

4.4. Građevinska područja naselja

 

Veliko_Trgovisce_5000-4.1

Veliko_Trgovisce_5000-4.2

Veliko_Trgovisce_5000-4.3

Veliko_Trgovisce_5000-4.4

Veliko_Trgovisce_25000-1_NAMJENA

Veliko_Trgovisce_25000-2A_PROMET

Veliko_Trgovisce_25000-2B_ELEK_KOM

Veliko_Trgovisce_25000-2C_-ELEKTRO_PLIN

Veliko_Trgovisce_25000-2D_VODA_ODVOD

Veliko_Trgovisce_25000-3_ZASTITA

ODLUKA – PROČIŠĆENI TEKST

ODREDBE ZA PROVOĐENJE – PROČIŠĆENI TEKST

 

Izvješće s javne rasprave

Veliko_Trgovišće_GP5000-4.1. GP

Veliko_Trgovišće_GP5000-4.2. GP

Veliko_Trgovišće_GP5000-4.3. GP

Veliko_Trgovišće_GP5000-4.4. GP

Sažetak za javnost

Odredbe za provođenje

Objava javne rasprave

Zaključak o utvrđivanju prijedloga za javnu raspravu

 

Općina Veliko Trgovišće pokrenula je postupak VI izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Veliko Trgovišće te se pozivaju sve fizičke i pravne osobe   – vlasanici    ili korisnici zemljišta na području Općine, da ukoliko imaju potreba za promjenom namjene zemljišta, o tome dostave zahtjev u Jedinstveni upravni odjel općine Veliko Trgovišće,sa priloženim izvodom iz katastarskog plana, do 10.02.2021.g.

Zahtjevi se predaju neposredno u jedinstvenom upravnom odjelu, poštom ili e-mailom na adresu info@veliko-trgovisce.hr.

Odluka o izradi VI izmjena i dopuna PPUO

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene

 

 

V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE

Grafika

Veliko_Trgovišće_GP5000-4.1. GP k.o.Dubrovčan i k.o.Velika Erpenja dio

Veliko_Trgovišće_GP5000-4.2. GP k.o.Velika Erpenja

Veliko Trgovišće_GP5000-4.3. GP k.o. Strmec 

Veliko_Trgovišće_GP5000-4.4. GP k.o. Jezero Klanječko dio i k.o. Veliko Trgovišće

Veliko_Trgovišće_25000-3_ZAŠTITA

Veliko_Trgovišće_25000-2D_VODA_ODVOD V

eliko_Trgovišće_25000-2C_ ELEKTRO_PLIN V

eliko_Trgovišće_25000-2B_ELEK_KOM V

eliko_Trgovišće_25000-2A_PROMET

Veliko_Trgovišće_25000-1_NAMJENA

ODLUKA – PROČIŠĆENI TEKST ODREDBI ZA PROVOĐENJE PROSTORNOG PLANA

Odluka o donošenju V izmjena i dopuna Prostornog plana 2019.

Objava javne rasprave

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš V Izmjena i dopuna PPUO

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš V Izmjena i dopuna PPUO

 

 

 

IV. IZMJENE I DOPUNE PPUO VELIKO TRGOVIŠĆE

 

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROČIŠĆENOG TEKSTA PPUO 2017

Grafika

1_NAMJENA

2A_PROMET

2B_ELEK_KOM

2C_ ELEKTRO_PLIN

2D_VODA_ODVOD

3_ZAŠTITA

 

Građevinska područja naselja po k.o.

4.1. GP Ko Dubrovčan-dio i K.o. Velika Erpenja-dio

4.2.GP Ko Dubrovčan-dio i K.o. Velika Erpenja-dio

4.3. GP K.o.Strmec K.o. Jezero Klanječko – dio i K.o. Veliko Trgovišće -dio

4.4. GP K.o.Jezero Klanječko-dio i K.o.Veliko Trgovišće-dio

 

legalizacija objekata 2013.g.

 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE VELIKO TRGOVIŠĆE 2009

 

1-NASLOVNICA-1.doc Ellabo_parcela I OBR GOS ZONA V. TRG

II GOSP ZONA

SADRZAJ03-02 V Trgovisce-rad.zona11 NASLOVNICA

I OBR GOS ZONA V. TRG

II GOSP ZONA

SADRZAJ03-02-1.pdf

5-UPU-radne-z.-V.Trgov_.-1.namjena-1.pdf

5-UPU radne z. V.Trgov.-2.1promet

5-UPU radne z. V.Trgov.-2.2pošta,energetika

5-UPU radne z. V.Trgov.-2.3vodnogospodarstvo

5-UPU radne z. V.Trgov.-3koristenje i zastita

5-UPU radne z. V.Trgov.-4koristenje i uvjeti gradnje