Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to footer

Objava informacija prema čl.10 ZPPI

Ostali akti i Odluke

Izvješće o iznosu isplaćenih sredstava polit.strankama i nez.vijećnika za 2019.g.

DODIJELJENA BESPOVRATNA SREDSTVA U 2017. GODINI

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća DV Rožica-2017.

Odluka o imenovanju predstavnika u Skupštinu TD Komunalno Zabok-2017.

Odluka o imenovanju predstavnika u Skupštinu Zagorskog vodovoda-2017.

 

AKTI SA  18.  SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 01. 02. 2024. GODINE

 

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja – Obnova DD Vižovlje 2024
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja-2023_
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja-2024_Vrtić
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja-2024_nogometni teren
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja-2024_Biciklistička staza
Odluka o utvrđivanju svojstva javnog dobra – GROBLJE Sv. Juraj
Odluka o utvrđivanju svojstva javnog dobra nerazvrstane ceste javnog dobra

 

 

AKTI SA  17.  SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 14. 12. 2023. GODINE

REBALANS PRORAČUNA ZA 2023.

I izmjena Programa građenja komun.infr. za 2023

I Izmjena Programa održavanja za 2023

I izmjena Programa javnih potreba za 2023.

PRORAČUN ZA 2024.

Program građenja komun.infr. za 2024

Program održavanja za 2024

Program javnih potreba za 2024.g_

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2024.g. –

Odluka o raspoređivanju sredst.za financiranje polit.stranaka za 2024.

Odluka o usvajanju Analize za 2023. i donošenju Plana razvoja za 2024.

Analiza stanja sustava civilne zaštite 2023_Veliko Trgovišće 20.11.2023.

Plan razvoja sustava civilne zaštite 2024_Veliko Trgovišće

Odluka o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava CZ 2024.-2027

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ 2024.-2027._Veliko Trgovišće 20.11.2023.

Odluka o davanju na korištenje prostora u vlasništvu Općine Veliko Trgovišće-2023

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE- 2023

AKTI SA  16.  SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 14. 11. 2023. GODINE

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke – 2023

Odluka o porezima-2023.

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak

Odluka o izradi VIII IDPPUO Veliko Trgovišće

Odluka o utvrđivanju svojstva javnog dobra

 

 

 

AKTI SA  15.  SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 21. 09. 2023. GODINE

Odluka o usvajanju izvješća o radu DV Rožica-2022-2023.

Odluka o suglasnosti o pripajanju trgovačkog društva TD KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. i VIOP d.o.o. za opskrbu i odvodnju

Odluka o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Pror.za 2023.

Ispis izvršenja proračuna 01.01.2023-30.06.2023.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA ZA 2023.
Zaključak o usvajanju izvješća načelnika-siječanj – lipanj 2023.
Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Konačni nacrt strategije razvoja UA- 2023
Odluka o donošenju Plana PR_Veliko Trgovišće
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda 2024_Veliko Trgovišće

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja-2023_

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja-2023_

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja-2023_

Odluka o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu općine – 2023

Odluka o komunalnom redu -2023

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca – 2023

ODLUKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA-2023

ODLUKA O VISINI NAKNADA I GROBNIH USLUGA -2023

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra k.č.br. 1474-15, 1474-16 i 1474-17 k.o. Jezero Klanječko

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu k.č.br. 2144 k.o. Veliko Trgovišće

Odluka o prodaji-nekretnine u Gospodarskoj zoni- 2023

 

 

AKTI SA  14.  SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 06. 06. 2023. GODINE

 

Odluka o usvajanju izvješća o radu TD Trgo-kom d.o.o. u 2022.g.

Izvjesce-TRGO-KOM-2022

Odluka o Godišnjem izvještaju o izvšenju Pror.za 2022..

Izvršenje proračuna za 2022. godinu

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA ZA 2022.

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA 2022.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa u 2022.g.

Izvješće o izvršenju Programa u 2022.

Zaključak o usvajanju izvješća načelnika-lipanj-prosinac 2022.

Odluka o kupnji zemljišta-LAUBA-2023.

Odluka o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stana na k.č.br. 2435-1 k.o. Veliko Trgovišće

Odluka o davanju nužnih smještaja na korištenje
Odluka o utvrđivanju statusa nužnog smještaja za k.č.br. 1278-5 k.o. Dubrovčan (1)
Odluka o utvrđivanju svojstva javnog dobra

 

 

AKTI SA  13.  SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 29. 03. 2023. GODINE

 

Odluka o usvajanju izvješća o radu EKO FLOR-a u 2022.g.

PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNA UČEŠĆA U CIJENI REDOVITOG PROGRAMA I NAČINU OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU U DV ROŽICA -2023.

Odluka o dodjeli priznanja-2023.

Odluka o usvajanju Izješća o izvršenju programa gradnje građevina .za gospodarenje otpadom 2022 –
Izvješće o izvršenju programa gradnje građevina za gospodarenje otpadom 2022
Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbi godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2022_Veliko Trgovišće 2023
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara 2023_Veliko Trgovišće – 2023.

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja za 2022.g.

Izvješće o izvršenju Plana prirodne 2022_Veliko Trgovišće 02.03.2023_

 

AKTI SA  12.  SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 15. 12. 2022. GODINE

 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta DV Rožica-2022.

Rebalans za 2022. – opći dio

Rebalans za 2022. – posebni dio

I izmjena programa građenja komun.infr. za 2022.godinu

I Izmjena programa održavanja za 2022.godinu

I izmjena Programa javnih potreba za 2022.

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2023.g.

PRORAČUN 2023. – OPĆI DIO

PRORAČUN 2023. OPĆI DIO FUNKCIJSKA

PRORAČUN 2023. OPĆI DIO RAČUN FINANCIRANJA

PRORAČUN 2023.- OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRORAČUN 2023. – POSEBNI DIO

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE ZA 2023.

Program građenja komun.infr. za 2023

Program održavanja za 2023

Program javnih potreba za 2023.g.

Odluka o raspoređivanju sredst.za financiranje polit.stranaka za 2023.

ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI-2022.

Odluka o usvajanju Analize i Plana razvoja sustava civilne zaštite

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 2023.

Odluka o utvrđivanju svojstva javnog dobra

Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika-2022.

 

 

 

AKTI SA  11.  SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 04. 10. 2022. GODINE

Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice OV – 04.10.2022.g.

Odluka o usvajanju izvješća o radu DV Rožica-2021-2022.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna – odluka- 2022.g.

OBRAČUN PRORAČUNA 01.01.2022.-30.06.2022.

Izvještaji uz polugodišnje.izvršenje Pr-30.06.22.

Zaključak o usvajanju izvješća načelnika-siječanj-lipanj 2022.

ODLUKA O MJERAMA ZA SPREČAVANJE PROTIZAKONITOG ODBACIVANJA OTPADA-2022.

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Odluka o suglasnosti pripajanja poduzeća HUMVIO d.o.o. Zagorskom vodovodu d.o.o. Zabok-2022.

Odluka o kupnji zemljišta-sugl.na predugovor-2022.

KODEKS PONAŠANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI – 2022.

Odluka o utvrđivanju svojstva javnog dobra

ODLUKA O UTVRĐIVANJU – PROČIŠĆENI TEKST PPUO

 

AKTI SA . 10  SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 08. 06. 2022. GODINE

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 10. SJEDNICE

Odluka o usvajanju izvješća o radu TD Trgo-kom d.o.o. u 2021.g.

Odluka o Godišnjem izvještaju o izvršenju Pror.za 2021.g.

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2021.

OBRAČUN PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA ZA 2021.

Odluka o načinu pokrića manjka prihoda iz 2021.g.

Izvješće o izvršenju Programa u 2021.

Zaključak o usvajanju izvješća načelnika-lipanj-prosinac 2021.

Odluka o donošenju VII izmjena i dopuna – 2022

ODLUKA O UPRAVLJANJU RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM-2022.

Odluka o kupnji zemljišta-Capar-Ivančić-2022.

 

AKTI SA 9.  SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 31. 03. 2022. GODINE

 

Odluka o usvajanju izvješća o radu EKO FLOR-a u 2021.g.

Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje-Zag.vodovod-2022.

Izvješće o izvršenju programa gradnje građevina .za gospodarenje otpadom 2021

Odluka o dodjeli priznanja-2022.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na uvjete isporuke komunalne usluge – dimnjačarski poslovi-2022

Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbi godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2021_

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2022.

ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV CZ – 2022.

Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda u 2021.g.

Odluka o izuzeću roditelja od obveze plaćanja udjela u cijeni Dječjeg vrtića Rožica

Suci porotnici-Opć.sud u Zlataru-2022.g.

Odluka o prodaji-kuća-Juraj Hac 2022

Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027.g.

 

AKTI SA 8.  SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 18. 02. 2022. GODINE

ODLUKA O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA-2022.

 

 

AKTI SA 7.  SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 27. 01. 2022. GODINE

 

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja-Park velikana Hrvatskog zagorja

Odluka o proglašenju javnog dobra- Tematski park velikana- Dubrovčan-2022

Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2021.g.

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CZ ZA 2022.g.
AKTI SA 6.  SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 15. 12. 2021. GODINE

I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2021. – Opći dio

I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2021. – Posebni dio

I IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2021.

I Izmjena i dopuna programa građenja komun.infr. za 2021.

1. Izmjena i dopuna Program održavanja za 2021

I izmjena Programa javnih potreba za 2021.

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2022.g.

PRORAČUN ZA 2022. – Opći dio

PRORAČUN ZA 2022. – Posebni dio

PRORAČUN ZA 2022. – funkcijska klasif.

Program građenja komun.infr. za 2022

Program održavanja za 2022

Program javnih potreba za 2022.g.

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za 2022.

Odluka o kreditnom zaduženju-2021.

 

AKTI SA 5.  SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 19. 10. 2021. GODINE

Polugodišnji obračun-odluka-2021.

Izvršenje proračuna 30.06.21.

Izvještaji uz polugodišnje.izvršenje Pror. -pror.zaliha,zaduživanje,jamstva-30.06. 2021.

OBRAČUN PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 30.06.21.

Zaključak o usvajanju izvješća načelnika-1-6-2021.

Druga izmjena Odluke o kreditnom zaduženju-2021.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut JVP 2021.
Odluke o promjeni adrese sjedišta ZJVP 2021.

Odluka o izradi VII IDPPUO Veliko Trgovišće

Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine-
Plan djelovanja Općine u području prirodnih nepogoda za 2022_
AKTI SA 4.  SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 27. 09. 2021. GODINE

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja- Dječji vrtić Rožica – opremanje 2021.

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja-Centar za kulturu dr. Franjo Tuđman – rekonstrukcija

 

AKTI SA 3.  SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 14. 09. 2021. GODINE

 

Odluka o usvajanju izvješća o radu DV Rožica-2020-21.

Odluka o imenovanju ravnatelja DV Rožica-2021.
Odluka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Zlataru
Rješenje o imenovanju Komisije za priznanja-2021.
AKTI SA 2.  SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 08. 07. 2021. GODINE

 

Odluka o usvajanju izvješća o radu u 2020.g.

Odluka o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka u 2021.g.

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi načelnika i zamjenika-2021.

Odluka o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće načelnika i zamjenika-2021.

ODLUKA O NAKNADAMA ČLANOVIMA OV I RADNIH TIJELA-2021.

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra k.č.br. 2102/4 k.o.Veliko Trgovišće
Odluka o kupnji zemljišta k.č.br. 3/80 k.o.Veliko Trgovišće
Odluka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje direktora TD Trgo-kom d.o.o.
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROČIŠĆENOG TEKSTA ODREDBI ZA PROVOĐENJE I GRAFIČKOG DIJELA  PROSTORNOG PLANA
ODREDBE ZA PROVOĐENJE – PROČIŠĆENI TEKST
AKTI SA KONSTITUIRAJUĆE  SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 15. 06. 2021. GODINE

 

Odluka o izboru Mandatne komisije

Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanje

Odluka o izboru predsjednice OV-

Odluka o izboru potpredsjednika OV

 

 

AKTI SA 25. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 01. 04. 2021. GODINE

 

Odluka o usvajanju izvješća o radu EKO FLOR-a u 2020.g.

Odluka o donošenju VI izmjena i dopuna PPUO-

Odluka o donošenju Procjene rizika-2021.

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Veliko Trgovišće 10.03.2021._

Odluka o donošenju Strategije upravljanja imovinom-2021.

STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM – 2021-2027
Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada za 2021.

Izvješće o lokacijama nepropisno odbačenog otpada u 2020.g.

AKTI SA 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 17. 03. 2021. GODINE

Odluka o Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2020.g.

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2020.

OBRAČUN PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. GODINU

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA ZA 2020.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa u 2020.g.

Izvješće o izvršenju Programa u 2020.
Odluka o dodjeli priznanja-2021.

Oduka o donošenju UPU 7-1

Odluka o raspisivanju izbora

ODLUKA O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA – 2021.

 

 

AKTI SA 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 18. 02. 2021. GODINE

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta –

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika OV-2021.

Odluka o davanju koncesije

Odluka o utvrđivanju potrebe kupnje zemljišta za cestu-

Odluka o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju

Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona -2021.
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke kom.usluge-2021.
Odluka o donošenju Plana operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za 2021.

Odluka o usvjanju Izvj.o stanju zaštite od požara i Godišnjeg provedbenog plana —u 2020.g.

Odluka o prodaji-kuća-Dragutin Paučnik-2021.

Odluka o utvrđivanju potrebe kupnje zemljišta
AKTI SA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 17. 12. 2020. GODINE

II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2020.-OPĆI DIO

II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2020. – POSEBNI DIO

II IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA. 2020.
I izmjena i dopuna Programa građenja za 2020.
I Izmjena i dopuna Programa održavanja za 2020.g
I izmjena Programa javnih potreba za 2020.
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2021.
Proračun 2021. – OPĆI DIO
PRORAČUN 2021. – POSEBNI DIO
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 2021.-2023.docx

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2021. 

Program građenja komun.infr. za 2021.

Program održavanja za 2021_
Program javnih poteba za 2021.

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za 2021.

Odluka o davanju prethodne sugl.na II izmjene Pravilnika o unutarnjem ustroju DV Rožica-2020.
Odluka o izradi VI IDPPUO Veliko Trgovišće

Odluka o utvrđivanju svojstva javnog dobra

Odluka o osnivanju Vlastitog pogona -2020.

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021.

Odluka o usvajanju Analize za 2020. i donošenju Plana razvoja sustava CZ za 2021.g.

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra-2020.-Vinković-

 

AKTI SA 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 12. 10. 2020. GODINE

Odluka o usvajanju Izvješća o radu-2019-20.

Polugodišnji obračun-2020.-odluka

Polugodišnji obračun proračuna 2020.

POLUGODIŠNJI OBRAČUN PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020.

Izvještaji uz polugodišnje.izvršenje Pror. -pror.zaliha,zaduživanje,jamstva-za 2020.

Zaključak o usvajanju izvješća načelnika-1-6-2020.

Odluka o osnivanju javne ustanove ZJVP – 2020.g.

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara

Odluka o sufinanciranju troškova produženog boravka-2020.

ODLUKA O IZMJ. I DOPUNI ODLUKE O USTROJSTVU JUO-2020.-

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA-VAŽEĆA-2020.

ODLUKA O IZMJENAMA ODL.O NAČINU SKUPLJANJA KOM.OTPADA-2020.

Akti sa 20. sjednice Općinskog vijeća 15. 06.2020. godine

Odluka o usvajanju izvješća o radu u 2019.-EKO FLOR-

Odluka o usvajanju izvješća o radu u 2019.g.

Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020.g.

I REBALANS ZA 2020. – OPĆI DIO

I REBALANS ZA 2020. – POSEBNI DIO

I IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGR. 2020.

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju svojstva javnog dobra-2020.

 

Akti sa 19. sjednice Općinskog vijeća 14.05.2020. godine

ODLUKA OV O SUDJELOVANJU U DRAŽBI-2020.

 

Akti sa 18. sjednice Općinskog vijeća 05.05.2020. godine

Odluka o Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2019.g.

Ispis izvršenja proračuna 2019.

IZVJEŠTAJ UZ GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2019.

OBRAČUN PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019.

Zaključak o usvajanju izvj.načelnika-srpanj-prosinac 2019.

Odluka o kreditnom zaduženju-2020.

ODLUKA O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA KOMUINALNE NAKNADE-COVID 19 – 2020.G.

Odluka o načinu plaćanja subvenc.za smještaj djece u vrtićima

Statut Dječjeg vijeća-2020.

Statutarna Odluka o izmjenama Statuta

Odluka o izmjeni Poslovnika

Odluka o izradi UPU 7-1

Odluka o obustavi isplate-D.Oborovečki i drugi-2020.

Odluka o dodjeli priznanja-

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra-2020.

Izvješće o lokacijama i količinama nepropisno odbačenog otpada 2019_Veliko Trgovišće 17.02.2020.

Odluka o provedbi posebnim mjera sprječavanja odbacivanja otpada za 2020_Veliko Trgovišće 06.03.2020.

Odluka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara za 2019.g.

Odluka o donošenju Plana operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za 2020.g.

Odluka o donošenju Godišnjeg provedbenog plana zaštite od požara za 2020.g.-

Odluka o donošenju Plana korištenja teške mehanizacije i Plana motrenja-2020.

 

Akti sa 17. sjednice Općinskog vijeća 24.03.2020. godine

Odluka OV – suglasnost na cjenik – 2020.g.

Odluka o suglasnosti za produljenje roka kreditnog zaduženja-2020.

 

Akti sa 16. sjednice Općinskog vijeća 17.12.2019. godine

REBALANS ZA 2019. OPĆI DIO

REBALANS ZA 2019. POSEBNI DIO

I izmjena plana razvojnih programa za 2019.

I izmjena programa gradnje za 2019.g

I Izmjena programa održavanja za 2019.g

Prva izmjena Programa javnih potreba za 2019.g.

PRORAČUN ZA 2020. – OPĆI DIO

PRORAČUN OPĆINE ZA 2020. – POSEBNI DIO

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA ZA 2020. – POSEBNI DIO

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2020.

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2020.g.

Program gradnje za 2020.g

Program održavanja za 2020.g

Program javnih potreba za 2020.g.

Odluka o raspoređivanju srestava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka-za 2020.g.

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA – 2019.

Odluka o utvrđivanju svojstva javnog dobra-zajednička-

Odluka o usvajanju Analize za 2019, donošenju Plana za 2020. i SDmjernica za 2020-2023.

 

 

Akti sa 15. sjednice Općinskog vijeća 24.10.2019. godine

Odluka o usvajanju izvješća o radu DV Rožica-2018-19

Odluka o davanju prethodne sugl.na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu DV Rožica-2019.

Polugodišnji obračun-2019.-odluka-

Izvršenje proračuna 30.06.2019.

POLUGODIŠNJI OBRAČUN PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019.

Izvještaji uz polugodišnje.izvršenje Pror. -pror.zaliha,zaduživanje,jamstva-za 2019.

Zaključak o usvajanju izvješća o radu načelnika od  6-12 2018.

ODLUKA O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNIH PROSTORA-2019.

Odluka o donošenju Plana djelovanja JLS u području prirodnih nepogoda-2019. za 2020.g.

Odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi-

Odluka OV o sudjelovanju u dražbi-2019.

 

Akti sa 14. sjednice Općinskog vijeća 31.07.2019.

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu-2019.

Akti sa 13. sjednice Općinskog vijeća 27.06.2019. godine

Odluka o usvajanju izvješća o radu TD Trgo kom d.o.o. u 2018.

Odluka o donošenju V izmjena i dopuna Prostornog plana 2019.

Odluka o financiranju političkih stranaka 2019.

Odluka o izmjeni Odluke o načinu prikupljanja miješanog kom.otpada-2019.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda – 2019.

 

Akti sa 12. sjednice Općinskog vijeća 18.04.2019. godine

Odluka o usvajanju izvješća o radu u 2018.-Eko flor-

Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Pror. za 2018.g.

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA – 2018.

OBRAČUN PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU

Izvještaji uz god.izvršenje Pror. -pror.zaliha,zaduživanje,jamstva-za 2018.

Odluka o usvajanju izvješća o izvršavanju Programa u 2018.g.

Izvješće o izvršenju Programa u 2018.g.

Zaključak o usvajanju izvješća 6-12 2018.

Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje-2019.

Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja-2019.

Odluka o komunalnom redu -2019.

Odluka o potrebi izgradnje groblja V.Trgovišće 2-2019.g

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O GROBLJIMA – 2019.

10_Odluka_o_agrotehničkim_mjerama_i_mjerama_za_uređ._i_održ._polj._rudina-converted

Odluka o iskaznici i službenoj odori komunalnog redara-2019.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke kom.usluge-2019.

Opći uvjeti poslovanja – 2019.

Odluka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbaćenog otpada i provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada Općine Veliko Trgovišće za 2019. godinu

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja-2019.

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu-2019.

Odluka o dodjeli priznanja-2019.

 

Akti sa 11. sjednice Općinskog vijeća 30.01.2019. godine

Odluka o paušalnom porezu za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizma-2019.

ODLUKA o osnivanju Dječjeg Općinskog vijeća

Odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi

 

Akti sa 10. sjednice Općinskog vijeća 14.12.2018. godine

II IZMJENA PRORAČUNA ZA 2018. – OPĆI DIO

II IZMJENA PRORAČUNA ZA 2018.-POSEBNI DIO

Druga izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukutre za 2018.

Druga izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.

II Izmjena Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018.g.

PRORAČUN OPĆINE ZA 2019. – OPĆI DIO

PRORAČUN ZA 2019. – POSEBNI DIO

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2019.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.g

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2019.-

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka-2019.

Odluka o izradi V izmjena i dopuna PPUO-

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kom.naknadi-2019.

Odluka o usvajanju Analize stanja sustava CZ za 2018. i donošenju Plana za 2019.

 

Akti sa 9. sjednice Općinskog vijeća 29.11.2018. godine

Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje-Zagorski vodovod-2018.

Zaključak o usvajanju izvješća za 2017.g.

ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA I NAČINU OBAVLJANJA-2018.

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI – 2018.

ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA – 2018.

Odluka o uspostavi sustava prijave nepropisno odbačenog otpada-2018.

 

Akti sa 8. sjednice Općinskog vijeća 11.10.2018. godine

Odluka o usvajanju izvješća o radu DV Rožica za 2017-2018.

Polugodišnji obračun-2018-odluka

Izvršenje proračuna 30.06.2018.

Odluka o potvrđivanju odluke načelnika-sufinanc.produženog boravka-2018.

 

Akti sa 7. sjednice Općinskog vijeća 13.07.2018. godine

Odluka o usvajanju izvješća o radu TD Trgo-kom d.o.o. u 2017.g.

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt Izgradnja i opremanje sportske dvorane Dubrovčan

Odluka o porezima-2018.g.-

Odluka o prodaji robe izvan prodavaonica-2018.

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca – 2018.

Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti-2018.

Odluka o utvrđivanju konačnog prijedloga Programa raspolaganja-2018.

Konačni prijedlog Programa raspolaganja-2018-

 

Akti sa 6. sjednice Općinskog vijeća 12.04.2018. godine

Odluka o usvajanju izvj.o radu u 2017.-Eko flor-

I IZMJENA I DOPUNA ZA 2018. ZA OBJAVU – OPĆI DIO

I IZMJENA I DOPUNA ZA 2018. POSEBNI DIO – ZA OBJAVU

I IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2018.

Prva izmjena i dopuna Programa gradnje za 2018.

Prva izmjena Programa održavanja za 2018.

Prva izmjena Programa javnih potreba za 2018.g.

Odluka o Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2017.g.

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2017. – OPĆI DIO

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2017. POSEBNI DIO

OBRAČUN PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017.

Izvješće o izvršenju Programa u 2017.g

Odluka o usvajanju izvješća o izvršavanju Programa u 2017.g.

Zaključak o usvajanju izvješća načelnika-srpanj-prosinac 2017.

Zaključak OV o pokretanju postupka za promjenu statusa – 2018.

Odluka o donošenju PGO – 2018.

Plan gospodarenja otpadom općine Veliko Trgovišće

Rješenje o dodjeli priznanja – 2018.

Odluka o III dopuni Akcijskog plana – 2018.

Odluka o odabiru – kameni agregat

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – javna rasvjeta

Odluka OV o odabiru-prodaja-Z.Ovčarić-2018.

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZ-2018.-

Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite Veliko Trgovišće – 2018.

 

Akti sa 5. sjednice Općinskog vijeća 24.01.2018.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta-2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika – 2018.

Odluka o donošenju Strategije upravljanja imovinom-2018.

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komun.otpada-2018.

PLAN RASPOREDA SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD – 2018.

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi-2018.-

Odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Veliko Trgovišće

 

Akti sa 4. sjednice Općinskog vijeća 20.12.2017.

Odluka o II izmjeni i dopuni Proračuna za 2017.

II REBALANS ZA 2017. – OPĆI DIO     II REBALANS 2017. POSEBNI DIO

Prva izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.

Prva izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.

Prva izmjena Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017.g.

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2018.g.

PRORAČUN ZA 2018. – OPĆI DIO

PRORAČUN ZA 2018. – POSEBNI DIO

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018.g

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. ZKG za 2018.g

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2018.g.

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća

Odluka o usvajanju Analize stanja sustava CZ za 2017. i Plan razvoja za 2018.g.

Odluka raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2018.

Akti sa 3. sjednice Općinskog vijeća 23.10.2017.

Odluka o usvajanju konačnog prijedloga Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb-2017.

Odluka o usvajanju izvješća o radu DV Rožica 2016-2017.

Izvješće o izvršenju proračuna 01.01.2017.-30.06.2017. -odluka-

POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2017. – OPĆI DIO

POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2017. – POSEBNI DIO

Odluka o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka-2017.

Odluka o imenovanju ravnatelja DV Rožica-2017.

Odluka o izmjeni odluke o koeficijentima-2017.

Rješenje o imenovanju Komisije za priznanja-2017.

Rješenje o imenovanju Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda-2017.

 

Akti sa 2. sjednice Općinskog vijeća 30.06.2017.

I REBALANS ZA 2017. – OPĆI DIO

I REBALANS ZA 2017. – POSEBNI DIO

PROJEKCIJA 2017.-2019. DOPUNA OPĆI DIO

I REBALANS ZA 2017. – POSEBNI DIO

DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2017.-2019.

Odluka o II dopuni Akcijskog plana Strateškog razvojnog programa

Odluka o dopuštenom prekoračenju razine buke-2017.

Odluka o utvrđivanju interesa za nabavu nekretnine-2017.

Odluka o kreditnom zaduženju

Odluka o utvrđivanju svojstva javnog dobra-2017.

Odluka o utvrđivanju prijedlog za imenovanje direktora TD Trgo-kom

Odluka o utvrđivanju prijedloga za imenovanja člana Nadz.odbora Zagorskog vodovoda-2017.

 

Akti sa 23. sjednice Općinskog vijeća 06.04.2017.

Odluka o donošenju IV izmjena i dopuna PPUO-2017.

Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje ZJVP-2017.

Odluka o provođenju postupaka jednostavne nabave – 2017.

 

Akti sa 22. sjednice Općinskog vijeća 23.03.2017.

Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Zag.vodovodu-2017.

Odluka o prihvaćanju Pisma namjere -2017.

Odluka o usvajanju izvješća o radu u 2016.g. – Eko flor –

Odluka o usvajanju izvješća o radu u 2016.g. Trgo-kom

Godišnji obračun za 2016.-odluke-

GODIŠNJI OBRAČUN 2016. OPĆI DIO

GODIŠNJI OBRAČUN 2016. POSEBNI DIO

OBRAČUN RAZVOJNIH PROGRAMA 2016.

Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju programa u 2016.g.

Izvješće o izvršenju Programa u 2016.-

Zaključak o usvajanju izvješća načelnika-srpanj-prosinac .2016.

Odluka o dopuni Akcijskog plana – 2017.

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja – 2017.

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja-rekonstrukcija i opremanje—–2017.

Odluka o osnivanju prava građenja

Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o izradi projektne dokumentacije-Arhinatura-

Odluka o raspisivanju izbora

Rješenje o dodjeli priznanja-2017.

Odluka o prethodnoj suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustroju-2017.

Suci porotnici – Općinski sud u Zlataru-2017.

Odluka o osnivanju Povjerenstva za zaštitu potrošača-2017.

 

Akti sa 21. sjednice Općinskog vijeća 09.12.2016.

PRORAČUN OPĆINE ZA 2017. OPĆI DIO

PRORAČUN OPĆINE ZA 2017. – POSEBNI DIO  

PROGRAM JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA U 2017. GODINI

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČL.22 ZKG U 2017. GODINI

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U 2017. GODINI 

ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA 2016 

Odluka o usvajanju Analize stanja sustava CZ u 2016. i Plana razvoja za 2017. godinu

Odluka o uvjetima davanja u zakup poslovnog prostora

Odluka o odredivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju-iz-proracuna-2016

PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNA UČEŠĆA U CIJENI REDOVITOG PROGRAMA I NAČINU OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU U DV ROŽICA 2016.docx

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UPISU DJECE U DV ROŽICA        

Akti sa 20. sjednice Općinskog vijeća 03.11.2016.

Odluka o suglasnosti na provedbu ulaganja – 2016.

Akti sa 19. sjednice Općinskog vijeća 02.11.2016.
  1. SKRAĆENI-GODIŠNJI-IZVJEŠTAJ-2016. DJEČJI VRTIĆ.docx
  2. REBALANS-PRORAČUNA-ZA-2016.DJEČJI VRTIĆ.pdf” target=”_blank”
  3. I-REBALANS-ZA-2016.-OPĆI-DIO.rtf” target=”_blank”     I-REBALANS-ZA-2016.-POSEBNI-DIO.rtf
  4. PRVA IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016.
  5. PRVA IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016
  6. PRVA IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA ZA 2016.
  7. ODLUKA O UKLJUČIVANJU U AKCIJU “GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE”

Odluka o donošenju UPU-a proširenja groblja VT – 2016.  Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine V.Trgovišće-2016.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi-2016. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZ-2016. Odluka o prijenosu prava vlasništva nekretnina-opć.VT – grad Zabok – 2016.

Polugodišnji obračun-2016-odluka- POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2016. POSEBNI DIO POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2016. OPĆI DIO

GODIŠNJI OBRAČUN 2015. OPĆI DIO GODIŠNJI OBRAČUN 2015. – POSEBNI DIO Poziv za 17. sjednicu OV -14. travanj 2016. POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2015. POSEBNI DIO POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2015. OPĆI DIO

Odluka o davanju koncesije za dimnjačarske usluge 2016

Eko flor -Odluka o usvajanju izvješća o radu u 2014.-ODLUKA o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u predškolskom odgoju-2015.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga za razrješenje i imenovanje mrtvozornika

Rješenje o dodjeli priznanja-2015.GODIŠNJI OBRAČUN 2014. OPĆI DIOGODIŠNJI OBRAČUN 2014. POSEBNI DIO

Izvješće o izvršenju Programa u 2014.g.FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2014.Odluka o bagatelnoj nabavi-2014. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude-održavanje-2014. Odluka o odabiru-kameni agregati-2014. Godišnji obračun za 2013.-odluka- Izvješće o izvršenju Programa u 2013.g. IZVRŠENJE PRORAČUNA 30.06.2014. – OPĆI DIO IZVRŠENJE PRORAČUNA 30.06.2014. – POSEBNI DIO ODLUKA o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela – 2014.g.- VAŽEĆA- Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine – 2014.-VAŽEĆA- Odluka o izvršavanju proračuna za 2015. PRORAČUN ZA 2015. – OPĆI DIO PRORAČUN ZA 2015. – POSEBNI DIO Program gradnje za 2015.g. Program održavanja za 2015.g. Program raspodjele za 2015. Program raspodjele za kulturu u 2015. Program raspodjele za sport za 2015. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka-2014. Polugodišnji obračun- 2015.- odluka-Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna i Programa-2015.-prijedlog predsj.OV-Prva izmjena Programa održavanja u 2015.g.Prva izmjena programa raspodjele za sport – 2015.Izvješće o radu za 2014.-prijedlog predsj.OVOdluka o prijenosu prava vlasništva – ISPRAVNA verzija-2015.Odliuka o utvrđivanju svojstva javnog dobra-2015.Odluka o donošenju Procjene ugroženosti – 2015.Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja-2015.Odluka o donošenju Strategije-2015.Odluka o usvajanju izvješća o radu -2014-2015.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu-2015.Odluka o Gospodarskoj zoni-2015.g.Odluka o davanju prethodne suglasnosti za pristupanje aglomeracijiOdluka OV o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja-2015.Odluka o prihvaćanju inicijative za osnivanje TZP-2015.Odluka OV o potvrdi odluke načelnika o osnivanju prava građenja-2015.Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata- 2015.Prva izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.g.Prva izmjena Programa raspodjele za 2015.g.Prva izmjena Programa za kulturu za 2015.g. Druga izmjena Programa održavanja za 2015. Druga izmjena programa raspodjele za sport – 2015. Program gradnje za 2016.g. Program održavanja za 2016.g. odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka Odluka o izradu UPU- VT – 2015. PRAVILNIK O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA -2016. Odluka o usvajanju izvhešća za 2015, Godišnji plan za 2016 – Smjernice za2016 -2019.Odluka o utvrđivanju svojstva javnog dobra-2015.  zapisnika o radu 15. sjednice Općinskog vijeća održane 11.12.2015.g. Odluka o davanju koncesije   Odluka o sklapanju Ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretninama