Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

JAVNI POZIV – OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE

Na temelju članka 131.-133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), OPĆINSKI NAČELNIK Općine Veliko Trgovišće objavljuje

J A V N I P O Z I V

(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste)

Općina Veliko Trgovišće obavještava nositelje prava na nekretninama koje graniče sa nekretninom u naravi put upisan kod Općinskog suda u Zlataru, Zemljišnoknjižni odjel Zabok, zk.ul.br.139, k.č.br.52/8 k.o.Velika Erpenja i k.č.br.83 i 85 obje k.o.Velika Erpenja; o započinjanju postupka evidentiranja navedene ceste.

Cesta: Put u Velikoj Erpenji – odvojak Korušići

Naziv katastarske općine: Velika Erpenja

Oznaka ceste: k.č.br.52/8 i dr., k.o.Velika Erpenja

Opis dionice: Prometnica započinje okomito na k.č.br.2859 k.o.Velika Erpenja, a završava kod k.č.br.54/2 k.o. Velika Erpenja. Kolnik je makadam, omeđen najvećim dijelom zelenim površinama, a manjim dijelom objektima. Posjedi koji imaju pristup na prometnicu omeđeni su manjim dijelom ogradama i čvrstim međnim oznakama i objektima.

Datum početka radova: Geodetsko snimanje izvedenog stanja predmetne prometnice predviđeno je za četvrtak, 10.rujna 2015.g. u 08,00 sati. Snimanjem se obuhvaća izvedeni kolnik, nasipi, usjeci, odvodni cestovni jarci i ostali dijelovi koji čine prometnicu, te granice katastarskih čestica uz prometnicu.

Podaci o ovlaštenom inženjeru koji u svojstvu ovlaštene osobe izrađuje geodetski elaborat: Marijan Golub, ag.ing.geod, ovlašteni inženjer geodezije, GEOTOPO d.o.o., za geodeziju, trgovinu, usluge, Velika Ves 141, 49000 Krapina.

Obilježavanje granice zemljišta: Prilikom snimanja predstavnik Općine Veliko Trgovišće kao pravne osobe koja upravlja navedenom prometnicom pokazati će granice zemljišta potrebnog za izgradnju (asfaltiranje) kolnika sa pripadajućim dijelovima (bankina, odvodnja i sl.)

Dana, 14., 15., i 16. listopada 2015.g. od 12:00-14:00 sati na lokaciji Općina Veliko Trgovišće, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2, Veliko Trgovišće, nositelji prava na zemljištima koja graniče neposredno uz zemljište na kojem je izvedena cesta, moći će izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja ovlaštenog inženjera geodezije ili predstavnika Općine Veliko Trgovišće.
OPĆINSKI NAČELNIK
Robert Greblički, bacc.ing.el