Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

Na temelju članka 3. stavak 2. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima Općine Veliko Trgovišće (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 15/04., 9/07. i 28/13), te  Odluke općinskog načelnika  općine Veliko Trgovišće od  29. rujna 2016.g. objavljuje  se

                               NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I REDOVNIM STUDENTIMA U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ GODINI 2016./2017.

Raspisuje se natječaj za dodjelu šesnaest učeničkih   stipendija u visini od 300,00 kn  (tristokuna) mjesečno i
jedanaest studentskih  stipendija   u visini od  500,00 kn ( petstokuna)   mjesečno.

II

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju  svi učenici srednjih škola  i  redovni  studenti    čiji roditelji imaju prebivalište na području općine Veliko Trgovišće, ukoliko već nisu korisnici   stipendije  ili kredita po nekoj drugoj osnovi, te  ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • Redovno upisana godina  školovanja,
 •  Za učenike srednja ocjena ostvarena u posljednjoj godini školovanja  ne može biti niža od 3,5,
 • Socijalni kriterij i
 • Vrednovanje društvenih aktivnosti.

III

Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 15 dana od dana objave natječaja. Natječaj se objavljuje 30. rujna 2016.g. i traje  do  14. listopada 2016.g. U postupak  rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.

IV

Zahtjevi se dostavljaju općini Veliko Trgovišće, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2, 49214 Veliko Trgovišće.

Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu, kojeg kandidati mogu dobiti u Općini Veliko Trgovišće ili isti mogu skinuti sa općinske Internet stranice www.veliko-trgovisce.hr .Zahtjevu treba priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • Potvrdu  škole – fakulteta   o upisu na redovno školovanje (škola, smjer, godina),
 • Učenici – fotokopiju svjedodžbe zadnje godine završenog školovanja,
 • Izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva (na obrascu Zahtjeva-izjava roditelja),
 • Službene potvrde o prihodima   obiteljskog  domaćinstva (prema uputama iz obrasca Zahtjeva roditelja),
 • Ostalu dokumentaciju kojom se dokazuje otežavajuće okolnosti materijalnog položaja   obiteljskog  domaćinstva (djeca roditelja poginulih u domovinskom ratu i djeca invalida domovinskog rata, samohrani roditelji, ostali članovi   obiteljskog  domaćinstva koji se istovremeno redovno školuju i djeca s teškoćama u razvoju),
 • Potvrdu iz koje je vidljivo da kućanstvo nema nepodmirenih obveza prema općini Veliko Trgovišće (uvid u bazu podataka vrši službena osoba Jedinstvenog upravnog odjela neposredno prilikom predaje zahtjeva) ,
 • Dokaze o postignutim uspjesima na službenim županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju, a koja  su verificirana od strane  Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. U obzir se uzimaju priznanja ostvarena u   prethodnoj  godini školovanja,
 • Članska iskaznica, potvrda ili druga odgovarajuća dokumentacija kojom se dokazuje članstvo i aktivan rad u udrugama.

V

Zahtjev za dodjelu stipendija podnosi se isključivo na propisanim obrascima koji se mogu podići u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Veliko Trgovišće, svakim radnim danom od 07,00 – 15,00 sati ili skinuti sa općinske Internet stranice.

Sve primljene zahtjeve kojima će biti obavezno priložena dokumentacija iz točke IV. od 1-8, rješavat će Povjerenstvo za dodjelu stipendija,    na temelju kriterija iz Pravilnika.

VI

Dodjela stipendija vrši se na osnovi ukupno ostvarenih bodova prema članku 7. Pravilnika.

Redoslijedna lista svih zahtjeva prema ostvarenim bodovima objavit će se na oglasnoj ploči  općine Veliko Trgovišće.

VII

Učenik/student  kojem  će stipendija biti odobrena, biti će pozvan radi zaključivanja ugovora.

Stipendija se odobrava za  školsku – akademsku  god. 2016./2017.

Nakon završetka školske – akademske  godine prema kalendaru usmjerenog obrazovanja iz Zakona, svi korisnici stipendija dostavljaju Odjelu potvrdu o uspješno završenoj   godini   školovanja – studija.

U slučaju financijskih poteškoća Općina može odustati od uplate pojedine mjesečne rate bez posebnog  obrazloženja.

VIII

            Korisnik stipendije gubi pravo na isplatu stipendije:

 • ako prekine školovanje za koje mu je stipendija odobrena,
 • ako se utvrdi da stipendiju nenamjenski troši,
 • ako u vremenu ostvarivanja prava na stipendiju odbije predočiti dokumentaciju po traženju Komisije iz članka 3. Pravilnika

Stipendije se u pravilu ne vraćaju.

Izuzetno od prethodnog stavka stipendije se vraćaju:

 • kada   korisnik    samovoljno prekine školovanje (o čemu treba odmah pismeno obavijestiti Jedinstveni upravni odjel, općine Veliko Trgovišće),
 • ako se nedolično ponaša,
 • kada   korisnik    ne dostavi potvrdu o uspješno završenoj godini školovanja najkasnije do 01. prosinca,
  ako se utvrdi da stipendiju nenamjenski troši,
 • ako u vremenu ostvarivanja prava na stipendiju odbije predočiti dokumentaciju po traženju Komisije iz članka 3. Pravilnika.

Obveza vraćanja za slučajeve iz prethodnog stavka iznosi 100 % primljenih iznosa polovici vremena za koje su isplate izvršene.

OPĆINSKI NAČELNIK
Robert Greblički

Obrazac-zahtjeva-2016..docx