Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA ROŽICA

DJEČJI VRTIĆ ROŽICA
VELIKO TRGOVIŠĆE
UPRAVNO VIJEĆE

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19 ), članka 37. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 52. Statuta Dječjeg vrtića Rožica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rožica, Veliko Trgovišće na svojoj 1. sjednici održanoj 12.07.2021. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Rožica

 

Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja:

  • ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću propisane Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13)
  • ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana i mora sadržavati sljedeće priloge:

  1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  2. dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl.32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97, 4/98)
  3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)
  4. potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne stariju od dana objave ovog natječaja
  5. potvrdu nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne stariju od objave ovog natječaja
  6. potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene  zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne stariju od dana objave ovog natječaja
  7. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radno – pravnog statusa iz baze podataka  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od dana objave ovog natječaja
  8. životopis

 

Na Natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola koji ispunjavaju propisane uvjete.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19) dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužna je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:.https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić Rožica, Augusta Šenoe 3, Veliko Trgovišće – s naznakom „ Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Rožica kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Natječaj se objavljuje i na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Rožica, Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje te Općine Veliko Trgovišće.

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA
Željka Korunda