Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Natječaj  za prijam u službu – Obavijest o postupku prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata dana 29.03.2023.g.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 024-01/23-03/76

URBROJ: 2140-30-01/05-23-11                                 

Veliko Trgovišće,  22.03.2023.g

Na temelju odredaba Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18. i 112/19.) Povjerenstvo za provedbu natječaja, na sjednici održanoj  22.03.2023. godine, donijelo je

 

PRAVILA

o postupku prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

 

I

Postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji su podnijeli prijave na  natječaj  za prijam u službu na  neodređeno vrijeme u Jedinstveni  upravni odjel općine Veliko Trgovišće, na radno mjesto  Višeg stručnog suradnika  za praćenje programa EU fondova i javnu nabavu– 1 izvršitelj, a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se dana  29. ožujka 2023. godine s početkom u 08,00 sati u prostorijama općine Veliko Trgovišće, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2 – prizemlje – općinska vijećnica.

 

Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja će osobno biti obaviješteni putem e-mail adrese koju su naznačili u svojoj prijavi na natječaj.

 

II

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo

predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet kao i osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne mogu pristupiti provjeri znanja i sposobnosti.

Kandidat koji formalno ispunjava uvjete natječaja, a ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti ili tijekom trajanja provjere odustane od iste, smatra se da je povukao prijavu.

 

III

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje koje traje do 30 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena testiranja iz stavka 1. ove točke.

Kandidat koji ne preda test u utvrđenom roku iz stavka 1. ove točke ili ga uopće ne preda, smatrat će se da je odustao od testiranja, odnosno da je povukao prijavu na natječaj.

 

IV

Za vrijeme trajanja pisanog testiranja kandidatima nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

– napuštati prostoriju u kojoj se provodi pisano testiranje,

– razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Ukoliko se kandidat ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od pravila iz stavka 1. ove točke,

bit će zamoljen da napusti prostoriju u kojoj se provodi pisano testiranje, a njegov rezultat i

rad Povjerenstvo neće bodovati.

V

Pisano testiranje sastoji se od testa  za provjeru znanja iz djelokruga radnog mjesta  koji  sadrži 10 pitanja.   Na pisanoj provjeri kandidati mogu ostvariti od 1 do 10 bodova. Svaki točan odgovor nosi 1 bod.

Intervju se provodi  samo s kandidatima / kandidatkinjama  koji ostvare  najmanje   50% bodova  na provedenom pisanom testiranju.

 

Smatra se da su kandidati položili pisano testiranje ako su ostvarili najmanje 50% bodova  iz    provjere znanja na provedenom testiranju.

VI

S kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova  iz  pisane  provjere znanja       Povjerenstvo će provesti intervju, sukladno članku 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, dana 29. ožujka 2023.g.   nakon provedene pismene provjere.

Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad  u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Intervju se boduje na način da se kandidatu dodjeljuje određeni broj bodova od 1 – 10.

VII

Kandidati koji su pristupili prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

VIII

Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti, Povjerenstvo utvrđuje rang – listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Izvješće o provedenom postupku prethodne provjere znanja i sposobnosti i rang – listu

kandidata Povjerenstvo dostavlja pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela općine Veliko Trgovišće.

Pročelnica  donosi rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata, najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata, dostavlja se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Štefica Kukolja