Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBAVIJEST O PROVJERI ZNANJA – JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/ICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA -Pravila o postupku prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

PRAVILA o postupku prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidat

Povjerenstvo je utvrdilo da su sve zaprimljene prijave uredne te svi kandidati ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Na temelju odredaba Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18. i 112/19.) Povjerenstvo za provedbu natječaja, na sjednici održanoj   27.01.2023. godine, donijelo je

PRAVILA o postupku prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji su podnijeli prijave na  natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliko Trgovišće – 1 izvršitelj, a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se dana 03. veljače 2023. godine s početkom u 08,00 sati u prostorijama općine Veliko Trgovišće, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2 – prizemlje – općinska vijećnica.

Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja će osobno biti obaviješteni putem e-mail adrese koju su naznačili u svojoj prijavi na natječaj.

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet kao i osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne mogu pristupiti provjeri znanja i sposobnosti.

Kandidat koji formalno ispunjava uvjete natječaja, a ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti ili tijekom trajanja provjere odustane od iste, smatra se da je povukao prijavu.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje koje traje do 60 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena testiranja iz stavka 1. ove točke.

Kandidat koji ne preda test u utvrđenom roku iz stavka 1. ove točke ili ga uopće ne preda, smatrat će se da je odustao od testiranja, odnosno da je povukao prijavu na natječaj.

Za vrijeme trajanja pisanog testiranja kandidatima nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

– napuštati prostoriju u kojoj se provodi pisano testiranje,

– razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Ukoliko se kandidat ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od pravila iz stavka 1. ove točke, bit će zamoljen da napusti prostoriju u kojoj se provodi pisano testiranje, a njegov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Pisano testiranje sastoji se od testa  za provjeru znanja iz djelokruga radnog mjesta  koji  sadrži 20 pitanja.   Na pisanoj provjeri kandidati mogu ostvariti od 1 do 10 bodova. Svaki točan odgovor nosi 0,5 boda.

Intervju se provodi  samo s kandidatima / kandidatkinjama  koji ostvare  najmanje   50% bodova  na provedenom pisanom testiranju.

Smatra se da su kandidati položili pisano testiranje ako su ostvarili najmanje 50% bodova  iz    provjere znanja na provedenom testiranju.

S kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova  iz  pisane  provjere znanja       Povjerenstvo će provesti intervju, sukladno članku 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u roku 7 dana nakon provedene pismene provjere o čemu će obavijest biti stavljena na web stranicu.

Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad  u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Intervju se boduje na način da se kandidatu dodjeljuje određeni broj bodova od 1 – 10.

Kandidati koji su pristupili prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti, Povjerenstvo utvrđuje rang –listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Izvješće o provedenom postupku prethodne provjere znanja i sposobnosti i rang – listu

kandidata Povjerenstvo dostavlja općinskom načelniku općine V.Trgovišće.

Općinski načelnik  donosi rješenje o imenovanju, najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Rješenje o imenovanju izabranog kandidata, dostavlja se kandidatima prijavljenim na natječaj.

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2023/01/PRAVILA-O-POSTUPKU-PRETHODNE-PROVJERE-ZNANJA-I-SPOSOBNOSTI-KANDIDATA.pdf

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Štefica Kukolja