Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE-UL.V.NAZORA

Na temelju članka 131. – 133.Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), OPĆINSKI NAČELNIK Općine Veliko Trgovišće objavljuje

J A V N I P O Z I V
(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste)

Općina Veliko Trgovišće obavještava nositelje prava na nekretninama koje graniče sa nekretninom u naravi put upisan kod Općinskog suda u Zaboku, zk.ul.br.2804, k.č.br.2112 k.o.Veliko Trgovišće i k.č.br.819/13, 819/7, 819/1, 819/2, 823/2, 2117, 822, 829/2, 2102, 829/1, 844, 845, 555/14, 555/16, 555/18, 549, 548/2, 555/4, 555/3, 548/1, 542/3 sve k.o.Veliko Trgovišće; o započinjanju postupka evidentiranja navedene ceste
Cesta: Ulica V.Nazora u Velikom Trgovišću
Naziv katastarske općine: Veliko Trgovišće
Oznaka ceste: k.č.br.2112 i dr., k.o.Veliko Trgovišće
Opis dionice: Prometnica započinje okomito na k.č.br.2093 k.o.Veliko Trgovišće, a završava kod k.č.br. 543/3 k.o. Veliko Trgovišće. Kolnik je kombinacija asfalta i makadama, omeđen najvećim dijelom zelenim površinama, a manjim dijelom objektima. Posjedi koji imaju pristup na prometnicu omeđeni su manjim dijelom ogradama i čvrstim međnim oznakama i objektima.

Datum početka radova: Geodetsko snimanje izvedenog stanja predmetne prometnice predviđeno je za petak, 06.ožujka 2015.g. u 08,00 sati. Snimanjem se obuhvaća izvedeni kolnik, nasipi, usjeci, odvodni cestovni jarci i ostali dijelovi koji čine prometnicu, te granice katastarskih čestica uz prometnicu.

Podaci o ovlaštenom inženjeru koji u svojstvu ovlaštene osobe izrađuje geodetski elaborat: Marijan Golub, mag.ing.geod, ovlašteni inženjer geodezije, GEOTOPO d.o.o. za geodeziju, trgovinu i usluge, Velika Ves 141, 49000 Krapina.
Obilježavanje granice zemljišta: Prilikom snimanja predstavnik Općine Veliko Trgovišće kao pravne osobe koja upravlja navedenom prometnicom pokazati će granice zemljišta potrebnog za izgradnju (asfaltiranje) kolnika sa pripadajućim dijelovima (bankina, odvodnja i sl.)

Dana 27., 28.i 29. travnja 2015.g. od 12:00-14:00 sati, na lokaciji Općina Veliko Trgovišće, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2, Veliko Trgovišće, nositelji prava na zemljištima koja graniče neposredno uz zemljište na kojem je izvedena cesta, moći će izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja ovlaštenog inženjera geodezije ili predstavnika Općine Veliko Trgovišće.

OPĆINSKI NAČELNIK
Robert Greblički, bacc.ing.el