Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODLUKA O AKTIVIRANJU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE

SVIM ČLANOVIMA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE

Na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15. i 118/18.) i Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj 69/16), Općinski načelnik općine Veliko Trgovišće donosi

O D  L  U  K  U

NALAŽE SE AKTIVIRANJE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE

sukladno Shemi mobilizacije Stožera civilne zaštite KLASA:814-01/18-01/7, URBROJ: 2197/05-05-18-1, donesene 05. lipnja 2018. godine, putem ŽUPANIJSKOG CENTRA 112 ili putem teklića Općine Veliko Trgovišće.

Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite troškove sudjelovanja snosi naložitelj mobilizacije.

Odluka o aktiviranju Stožera CZ