Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODLUKA O NASTAVKU RADA DJEČJEG VRTIĆA ROŽICA VELIKO TRGOVIŠĆE

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15. i 118/18.), članka  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01. -vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.) i članka 49. Statuta općine Veliko Trgovišće   („Službeni glasnik KZŽ“ broj: 23/09., 08/13. i 06/18.) dana 08. svibnja  2020. godine Općinski načelnik općine Veliko Trgovišće donosi

O D L U K U

o nastavku rada Dječjeg vrtića„Rožica“ Veliko Trgovišće

I

U uvjetima prihvatljive epidemiološke situacije temeljem procjena nadležnih državnih tijela, sa danom 11.svibnjem 2020.g. Dječji vrtić „Rožica“ Veliko Trgovišće nastavlja sa radom.

II

Odgojno-obrazovni rad može se provoditi samo uz uvjete propisane Uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te se slijedom toga obvezuje ravnateljica Vrtića da organizira rad u Vrtiću sukladno citiranim Uputama i  Preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja za rad s djecom rane i predškolske dobi u dječjem vrtiću od 05.05.2020.g.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Robert Greblički