Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODLUKA O OSLOBOĐENJU PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE RADI UBLAŽAVANJA NEGATIVNIH POSLJEDICA NA GOSPODARSTVO

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 021-01/20-01/16
UR.BROJ: 2197/05-05-21-3
Veliko Trgovišće, 06.04.2021.g.

 

Na temelju članka 95. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20), Odluke o nastupanju posebnih okolnosti od 20. 03. 2020. godine, KLASA: 804-08/20-01/1, URBROJ: 531-01-20-1, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja («Narodne novine» broj 33/20) članka   49. Statuta općine Veliko Trgovišće  („Službeni  glasnik KZŽ“ broj: 23/09, 8/13, 6/18.  17/20, 7/21.-proč.tekst i 8/21.) i članka 4. Odluke Općinskog vijeća o oslobađanju plaćanja komunalne naknade („Službeni glasnik KZŽ“ broj: 17/20.)  Općinski načelnik   općine Veliko Trgovišće dana 06. travnja 2021. donosi

O D L U K U
o oslobađanju plaćanja komunalne naknade

radi ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo uslijed epidemije COVID 19

 

Članak 1.

S ciljem ublažavanja negativnih posljedica na gospodarstvo općine Veliko Trgovišće uzrokovanih koronavirusom COVID 19 i saniranja posljedica epidemije, obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, a kojima je Odlukom stožera civilne zaštite RH o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID 19 putem okupljanja („Narodne novine“ broj: 141/20, 1/21, 2/21, 8/21, 14/21. i 20/21.) naložena nužna epidemiološka mjera zabrane potpunog rada ili je rad ograničen  radi «posebnih okolnosti», oslobodit će se plaćanja komunalne naknade u potpunosti  za period siječanj, veljača i ožujak  2021.g.

«Posebne okolnosti» podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožavaju život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušavanju gospodarsku aktivnost i uzrokuju znatnu gospodarsku štetu, a koje su nastale u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS CoV-2, na području Republike Hrvatske, a nastupanje  istih odlukom utvrđuje ministar nadležan za graditeljstvo.

Članak 2.

Uvjet za oslobođenje obveznika iz članka 1.ove Odluke su uredno podmirene obveze iz prethodnog razdoblja uz odstupanje u podmirenju četvrte rate za 2020.g. čije je dospijeće 15.prosinca 2020.g.

 

Obveznici iz članka 1. ove Odluke oslobodit će se po službenoj dužnosti na način propisan člankom 71.n. Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ broj: 45/19, 35/20. i 43/20.)

Članak 3.

Odredbe iz članka 1. stavka 1. ove Odluke ne primjenjuje se na poslovne prostore za koje su obveznici plaćanja komunalne naknade   tijela državne vlasti te pravne osobe u vlasništvu ili čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinice područne (regionalne) samouprave.

Članak 4.

U slučaju   obustave ili ograničenja poslovanje  poslovanja i nakon 01.04.2021.g. donijet će se nova odluka sukladno naloženim mjerama.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Robert Greblički