Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODLUKA O PRIVREMENOM PRESTANKU RADA DJEČJEG VRTIĆA ROŽICA

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15. i 118/18.), članka  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01. -vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.) i članka 49. Statuta općine Veliko Trgovišće   („Službeni glasnik KZŽ“ broj: 23/09., 08/13. i 06/18.) dana 13. ožujka  2020. godine Općinski načelnik općine Veliko Trgovišće donosi

O D L U K U

o privremenom prestanku rada Dječjeg vrtića „Rožica“ Veliko Trgovišće

I

            U cilju sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, a vezano na aktualnu situaciju širenja COVID 19 virusa, zatvara se i privremeno prestaje s radom Dječji vrtić „Rožica“ Veliko Trgovišće (dalje u tekstu: Vrtić), od 16. ožujka 2020.g.  do daljnjega.

Svi programi koji se provode u Vrtiću kao i program predškole u navedenom periodu neće se provoditi.

II

            Tijekom privremene obustave rada Vrtić će  organizirati rad   na način da se osigura prihvat djece u slučajevima kad su oba roditelja zaposlena i ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djece

III

            Obvezuje se ravnateljica Vrtića da u skladu s ovom Odlukom organizira rad u Vrtiću.

IV

            Obveze   iz Proračuna Općine Veliko Trgovišće prema Dječjem vrtiću Rožica podmirivat će se prema uobičajenoj dinamici.

Obveze iz Proračuna Općine Veliko Trgovišće  prema  vrtićima u kojima borave djeca s područja Općine a kojima ista nije osnivač,  za mjesec ožujak 2020.g.podmirit će se sukladno izdanim odobrenjima o sufinanciranju. O načinu daljnjeg podmirivanja dijela subvencije Općine, prema izdanim odobrenjima, donijet će se posebna odluka.

O mogućem preuzimanju dijela sufinanciranja od strane roditelja, za djecu koja borave u Dječjem vrtiću Rožica kao i u dječjim vrtićima kojima općina V.Trgovišće nije osnivač  donijet će se posebna odluka čim će se moći predvidjeti na koji će se način stanje u gospodarstvu odraziti na prihode i općenito Proračun Općine.

V

O poduzimanju daljnjih  mjera, ovisno o potrebama donosit će se nove odluke.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Robert Greblički