Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Oglas ZA ZAPOSLENJE

Trgo-kom d.o.o.

Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2

49214 Veliko Trgovišće

 

Veliko Trgovišće, 19.02.2014.

Temeljem odredbi Pravilnika o radu, direktorica Trgo-kom-a,  objavljuje

 

O G L A S

 

za prijam u službu na određeno vrijeme, sa mogućnošću produljenja na neodređeno, radi  povećanog obima posla

 

       STROJAR/KA-RUKOVATELJ/ICA GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA – 1 izvršitelj / izvršiteljica

         Uvjeti:

  • strojar , SSS

  • položena C kategorija

  • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–    rad na računalu

 

Mjesto rada:

– Općina Veliko Trgovišće

 

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Ako kandidat / kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan / dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate / kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem testiranja i intervjua.

Ako kandidat / kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrati će se da je povukao / povukla prijavu na oglas.

 

Uz prijavu na oglas obvezno je priložiti i slijedeću dokumentaciju:

  • životopis,

  • izvornik ili presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem,

  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),

  • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

  • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 5 godine na odgovarajućim poslovima (preslika radne knjižice ili potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 5 godine na poslovima tražene struke i razine obrazovanja)

  • uvjerenje da se protiv kandidata / kandidatkinje ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Pisane prijave na oglas, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa, na adresu: Trgo- kom d.o.o., Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2, 49214 Veliko Trgovišće.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom / kandidatkinjom prijavljenim na oglas. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

O rezultatima oglasa kandidati / kandidatkinje biti će obaviješteni u zakonskom roku.