Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Potpisan Ugovor o izvođenju radova na Rekonstrukciji zgrade javne namjene „Centar za kulturu dr. Franjo Tuđman“

Temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave radova za Rekonstrukciju zgrade javne namjene „Centar za kulturu dr. Franjo Tuđman“, odnosno Domu kulture u Velikom Trgovišću, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 06. srpnja 2022. godine pod brojem 2022/S 0F2-0026345 naručitelja općine Veliko Trgovišće te  Odluke o odabiru, KLASA: 024-01/22-03/246, URBROJ: 2140-30-01/05-22-42 od 16.09.2022.g., Naručitelj je primjenom kriterija iz Dokumentacije o nabavi, za najpovoljniju Ponudu odabrao Ponudu Izvođača MDK GRAĐEVINAR d.o.o. za graditeljstvo i usluge  kojeg zastupa  direktor Krunoslav Pavlinić.

Ugovor o izvođenju radova na Rekonstrukciji zgrade javne namjene „Centar za kulturu dr. Franjo Tuđman“, potpisan je dana 17. listopada 2022. godine te će sukladno Ugovoru uskoro započeti radovi o čemu će stanovništvo i Udruge koje koriste prostor Doma kulture u Velikom Trgovišću biti na vrijeme obaviješteni.