Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

SUFINANCIRANJE NABAVE RADNIH BILJEŽNICA ZA ŠK. GODINU 2021./2022.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 023-01/21-01/277
UR.BROJ: 2197/05-05-21-2
Veliko Trgovišće, 16.07.2021.g.

Na temelju članka  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17.,  98/19. i 144/20.) i članka 49. Statuta općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj: 23/09., 8/13, 06/18, 17/20., 7/21. – pročišćeni tekst i 8/21.) dana 16. srpnja  2021. godine Općinski načelnik općine Veliko Trgovišće donosi

 

O D L U K U

I

Općina Veliko Trgovišće i Krapinsko zagorska županija sufinancirat će nabavu radnih bilježnica za obvezne i izborne nastavne predmete  za školsku godinu 2021/2022. za učenike koji pohađaju Osnovnu školu Veliko Trgovišće (zajedno sa područnim školama).      Sufinanciranje se ne odnosi na nabavu ostalog obveznog materijala, tzv. radnog materijala – kutija za tehničku kulturu i geografski atlas.

II

Sredstva za nabavu   radnih bilježnica  za obvezne i izborne nastavne predmete osigurat će  općina Veliko Trgovišće u 50%-tnom iznosu i Krapinsko zagorska županija u 50%-tnom iznosu od njihove nabavne cijene.

III

Općina Veliko Trgovišće provest će odgovarajući postupak nabave radnih bilježnica  za obvezne i izborne nastavne predmete prema podacima dobivenim od Škole koja će izvršiti i distribuciju radnih bilježnica učenicima.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Robert Greblički