Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

J A V N I P O Z I V (Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste)

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 023-01/14-01/454

UR.BROJ: 2197/05-14-05-2

Veliko Trgovišće, 30.09.2014.g.

 

Na temelju članka 131. – 133.Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), OPĆINSKI NAČELNIK Općine Veliko Trgovišće objavljuje

J A V N I  P O Z I V

(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste)

Općina Veliko Trgovišće obavještava nositelje prava na nekretninama  koje graniče sa nekretninom upisanom kod Općinskog suda u Zaboku, zk.ul.br.1567, k.č.br.1474, k.o. Jezero Klanječko, u naravi put, upisan kao javno dobro u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Općine Veliko Trgovišće, o započinjanju postupka evidentiranja navedene ceste

 

Cesta: Družilovec – Sveti Juraj

Naziv katastarske općine: Jezero Klanječko

Oznaka ceste: k.č.br.1474, k.o.Jezero Klanječko

Opis dionice: Prometnica započinje okomito na k.č.br. 1492/1 k.o.Jezero Klanječko, a završava okomito na k.č.br.1483 k.o.Jezero Klanječko. Kolnik je makadam, omeđen najvećim dijelom zelenim površinama, a manjim dijelom objektima. Posjedi koji imaju pristup na prometnicu omeđeni su manjim dijelom ogradama i čvrstim međnim oznakama i objektima.

Datum početka radova: Geodetsko snimanje izvedenog stanja predmetne prometnice predviđeno je za 03.10.2014.g. u 08,00 sati. Snimanjem se obuhvaća izvedeni kolnik, nasipi, usjeci, odvodni cestovni jarci i ostali dijelovi koji čine prometnicu, te granice katastarskih čestica uz prometnicu.

Podaci o ovlaštenom inženjeru koji u svojstvu ovlaštene osobe izrađuje geodetski elaborat: Marijan Golub, mag.ing.geod, ovlašteni inženjer geodezije, GEOTOPO d.o.o. za geodeziju, trgovinu i usluge, Velika Ves 141, 49000 Krapina.

Obilježavanje granice zemljišta: Prilikom snimanja predstavnik Općine Veliko Trgovišće kao pravne osobe koja upravlja navedenom prometnicom pokazati će granice zemljišta potrebnog za izgradnju (asfaltiranje) kolnika sa pripadajućim dijelovima (bankina, odvodnja, potporni zidovi).

Dana 27.,28.i29. listopada od 12:00-14:00 sati, na lokaciji Općina Veliko Trgovišće, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2, Veliko Trgovišće, nositelji prava na zemljištima koja graniče neposredno uz zemljište na kojem je izvedena cesta, moći će izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja od ovlaštenog inženjera geodezije ili predstavnika Općine Veliko Trgovišće.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Robert Greblički, bacc.ing.el