Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE DIREKTORA/ICE TURISTIČKOG UREDA TZP GRADA KLANJCA, OPĆINE TUHELJ I OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE

Na temelju članka 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 152/08), članka 43. Statuta Turističke zajednice područja Općine Tuhelj, Grada Klanjca i Općine Veliko Trgovišće (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 36/18) i Odluke Turističkog vijeća TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća od 28.02.2018. godine, Turističko vijeće TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća dana 02.03.2018. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća

Kandidati moraju uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (Narodne novine broj 93/14, 127/17) ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 152/08) te člankom 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (Narodne novine broj 23/17 i 72/17), i to kako slijedi:

1. da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova);
2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1.;
3. da napiše prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;
4. da aktivno zna jedan svjetski jezik
5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
6. da poznaje rad na osobnom računalu;
7. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona, broj mobitela i e-adresu, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.
Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica ili putovnica),
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),
– dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima (radna knjižica, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje određeno radno iskustvo na rukovodećim poslovima, ugovor o radu i sl.),
– prijedlog programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje,
– dokaz o aktivnom znanju jednoga svjetskog jezika (svjedodžba ili indeks obrazovne ustanove, certifikat škole za strane jezike i sl.),
– uvjerenje o položenome stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ako ima položen ispit) ili izjavu da ga nije dužan polagati (napomena: u skladu s člankom 23. stavkom 5. i 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili je riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi),
– dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik svjedodžbe, indeksa ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove i sl.).
Natječaj je otvoren 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Ponude na natječaj s potrebnim prilozima dostavljaju se poštom u zatvorenoj kuverti s naznakom: »Za natječaj – ne otvarati«, na adresu: TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća, Turističko vijeće, Gajeva 4, Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj.
Kandidati dostavljaju sve priloge u neovjerenom presliku te su dužni na poziv Turističkog vijeća TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća dostaviti na uvid originale.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
S kandidatima prijavljenima na natječaj čije su prijave potpune i pravovremene obaviti će se razgovor.
Turističko vijeće TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća će za svakog kandidata putem Ministarstva pravosuđa provjeriti postoji li zapreka iz ad 7. uvjeta natječaja.
Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano u roku od 15 dana od donošenja odluke Turističkog vijeća TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća o imenovanju direktora Turističkog ureda TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća ili o ponavljanju natječaja.

Turistička zajednica područja
Općine Tuhelj, Grada Klanjca
i Općine Veliko Trgovišće