Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za praćenje programa EU fondova i javnu nabavu

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                            

KLASA: 024-01/23-03/76                  

URBROJ: 2140-30-01/05-23-1                                  

Veliko Trgovišće,  01.03.2023.g

 

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj:  br. 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19. – dalje: ZSN) pročelnica   Jedinstvenog upravnog odjela općine Veliko Trgovišće raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu

na radno mjesto Viši stručni suradnik za praćenje programa EU fondova i javnu nabavu –   1 izvršitelj/ica (puno radno vrijeme) na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Na ovaj Javni natječaj (dalje u tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a  i to:          1. punoljetnost,

  1. hrvatsko državljanstvo i
  2. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, te sljedeće posebne uvjete:
  3. magistar ili stručni specijalist politologije, ekonomije ili prava
  4. najmanje jedna godina  radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  5. položen državni stručni ispit,
  6. poznavanje rada na PC

 

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. ZSN- a.

 

Na natječaj se može prijaviti i  u službu biti primljena osoba koja nema položen državni stručni ispit uz uvjet da ga položi u zakonskom roku.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Uz osobno potpisanu prijavu na   natječaj potrebno je priložiti:

– životopis

– dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

– dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe)

– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

– dokaz o radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine na poslovima tražene stručne spreme i struke)

– izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca)

– osobno potpisanu izjavu kandidata u izvorniku o nepostojanju zapreka iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),

– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, osobno potpisana izjava, koju nije potrebno ovjeravati i slično).

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Ako izabrani kandidat u primjerenom roku ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, smatrat će se da ne ispunjava uvjete propisane natječajem.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19.), članku 47. i 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21,  članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20.)   dužan se u prijavi   pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. spomenutog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o  civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 49. spomenutog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj, dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo i priznati status.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Preslike dokumenata odnosno vlastoručne izjave  ne treba ovjeravati, a izabrani kandidat dužan je prije izbora predočiti izvornik.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i  priloge navedene u natječaju.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka objavljenog   natječaja.

Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan roka objavljenog   natječaja.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom u ovom postupku.    Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na ovaj natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Postupak prijma u službu putem   natječaja obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Veliko Trgovišće www.veliko-trgovisce.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta za koje se natječaj objavljuje, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o   postupku prijma u službu. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

U prijavi na natječaj navode se i osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte i dr.) isključivo za potrebe postupka te se isti neće upotrijebiti u druge svrhe.

Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja će osobno biti obaviješteni putem e-mail adrese koju su obvezni kao kontakt naznačiti u svojoj prijavi na  javni natječaj.

Svi osobni podaci prikupljeni temeljem ovog natječaja prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe natječaja i obrade natječajne prijave kandidata, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Prijavom na natječaj kandidat daje privolu  Jedinstvenom upravnom odjelu općine Veliko Trgovišće za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Prijave po ovom natječaju podnose  se na adresu: Općina Veliko Trgovišće, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme – Viši stručni suradnik za praćenje programa EU fondova i javnu nabavu,  Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2, u roku od osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se mogu dostaviti i osobno u pisarnicu Općine Veliko Trgovišće.

Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

PROČELNICA

Irena Gašparić

 

Natječaj traje od 08. do 16.  ožujka 2023. g. :

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2023/03/Javni-natjecaj-za-prijam-u-sluzbu-2023.pdf