Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

JAVNI POZIV (Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste)

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 023-01/14-01/572

UR.BROJ: 2197/05-14-05-2

Veliko Trgovišće, 08.12.2014.g.

 

Na temelju članka 131. – 133.Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), OPĆINSKI NAČELNIK Općine Veliko Trgovišće objavljuje

 

J A V N I  P O Z I V

(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste)

                Općina Veliko Trgovišće obavještava nositelje prava na nekretninama koje graniče sa nekretninom u naravi put upisan kao javno dobro u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Općine Veliko Trgovišće  kod Općinskog suda u Zaboku, zk.ul.br.2804, k.č.br.2103, k.o.Veliko Trgovišće  i k.č.br.221/5, 222/1, 276/1, 275/6, 276/4, 279/2, 280/4, 282/4, 283, 280/7, 280/3, 280/5, 280/2, 283, 441/13, 429/3, 429/1, 428/2, 428/3, 427/6, 427/8, 440/15 i 2109 sve k.o.Veliko Trgovišće; o započinjanju postupka evidentiranja navedene ceste

Cesta: Andrije Hebranga

Naziv katastarske općine: Veliko Trgovišće

Oznaka ceste: k.č.br.2103 i dr., k.o.Veliko Trgovišće

Opis dionice: Prometnica započinje okomito na k.č.br.2094 k.o.Veliko Trgovišće, a završava kod k.č.br.427/15 k.o. Veliko Trgovišće. Kolnik je većim dijelom makadam, omeđen najvećim dijelom zelenim površinama, a manjim dijelom objektima. Posjedi koji imaju pristup na prometnicu omeđeni su manjim dijelom ogradama i čvrstim međnim oznakama i objektima.

Datum početka radova: Geodetsko snimanje izvedenog stanja predmetne prometnice predviđeno je za četvrtak, 18.prosinca 2014.g. u 08,00 sati. Snimanjem se obuhvaća izvedeni kolnik, nasipi, usjeci, odvodni cestovni jarci i ostali dijelovi koji čine prometnicu, te granice katastarskih čestica uz prometnicu.

Podaci o ovlaštenom inženjeru koji u svojstvu ovlaštene osobe izrađuje geodetski elaborat: Marijan Golub, mag.ing.geod, ovlašteni inženjer geodezije, GEOTOPO d.o.o. za geodeziju, trgovinu i usluge, Velika Ves 141, 49000 Krapina.

Obilježavanje granice zemljišta: Prilikom snimanja predstavnik Općine Veliko Trgovišće kao pravne osobe koja upravlja navedenom prometnicom pokazati će granice zemljišta potrebnog za izgradnju (asfaltiranje) kolnika sa pripadajućim dijelovima (bankina, odvodnja i sl.)

Dana 21., 22.i 23. siječnja 2015.g. od 12:00-14:00 sati, na lokaciji Općina Veliko Trgovišće, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2, Veliko Trgovišće, nositelji prava na zemljištima koja graniče neposredno uz zemljište na kojem je izvedena cesta, moći će izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja ovlaštenog inženjera geodezije ili predstavnika Općine Veliko Trgovišće.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Robert Greblički, bacc.ing.el