Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

NATJEČAJ za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića- na 50 % radnog vremena

NATJEČAJ za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića- na 50 % radnog vremena

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te imaju organizacijske i menadžerske sposobnosti.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

  1. domovnicu
  2. presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
  3. dokaz o radnom stažu
  4. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana
  5. životopis

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana objave, na adresu : Dječji vrtić Rožica, Augusta Šenoe 3, 49214 Veliko Trgovišće s naznakom natječaj za ravnatelja – ne otvarati”.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Ljiljana Vranić, mag.pharm.