Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ ROŽICA

DJEČJI VRTIĆ ROŽICA
Veliko Trgovišće, Augusta Šenoe 3
KLASA:601-02/22-04/06
UR.BROJ:2197-26-01-22-1

Veliko Trgovišće, 25.4.2022.

 

Na temelju čl. 17. Statuta Dječjeg vrtića Rožica i čl. 8. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Rožica, Veliko Trgovišće, ravnateljica  Dječjeg vrtića Rožica dana 25. travnja 2022. godine objavljuje

 

NATJEČAJ

za upis djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Rožica

za odgojno-obrazovnu 2022./2023. godinu

 

 1. U cjelovitom, 10-satnom redovitom odgojno-obrazovnom programu, oglašavaju se slobodna mjesta:
 • za djecu koja do 31.08.2022. godine navršavaju godinu dana pa do 6. godine života – 30 mjesta
 1. Dječji vrtić Rožica zadržava pravo izmjene oglašenih slobodnih mjesta u slučaju reorganizacije u postojećim odgojno-obrazovnim skupinama.
 2. Zahtjev za upis djece u Dječji vrtić Rožica, zajedno sa pripadajućom dokumentacijom podnosi se najkasnije do 13.5.2022. g./petak /do 14.00 sati.

Zahtjevi se podnose osobno u tajništvu Dječjeg vrtića Rožica. Nakon primitka zahtjeva Dječji vrtić će dodijeliti brojčanu šifru sukladno Općoj Uredbi o zaštiti podataka.

Oni koji su već podnijeli Zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom u tekućoj kalendarskoj godini ne trebaju to ponovno činiti.

Obrazac Zahtjeva za upis djeteta u Dječji vrtić Rožica možete podići u tajništvu vrtića ili preuzeti sa mrežne stranice Dječjeg vrtića Rožica: www.djecji-vrtic-rozica.hr.

Uz zahtjev za upis djeteta roditelj prilaže:

 1. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta
 2. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta
 3. dokaz o prebivalištu roditelja izdan od strane policijske uprave (preslika osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenje o mjestu prebivališta)
 4. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 10. Pravilnika o načinu obračuna učešća u cijeni redovitog programa i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u DV Rožica:

– za dijete roditelja-poginulog branitelja, žrtava i invalida Domovinskog rata – rješenje o priznatom statusu,

– za dijete oba zaposlena roditelja – potvrde poslodavca o zaposlenju roditelja,

– za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj)- presuda o razvodu braka, smrtni list umrlog roditelja ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,

-za dijete samohranog zaposlenog roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja te dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,

-za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,

-za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako dijete rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta,

-za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta, za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu,

-za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe, teškoće u razvoju – relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta (medicinska dokumentacija, rješenje/nalaz i mišljenje nadležnog tijela).

 1. suglasnost drugog grada/općine o sufinanciranju za polaznika sa svojeg područja u Vrtiću
 2. Prednost pri upisu djece u redovne programe vrtića imaju djeca s prebivalištem na području općine Veliko Trgovišće prema slijedećem redoslijedu:
 3. djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata,
 4. djeca zaposlenih roditelja,
 5. djeca samohranih roditelja,
 6. djeca iz obitelji s troje i više djece,
 7. djeca uzeta na uzdržavanje,
 8. djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu,
 9. djeca s teškoćama u razvoju,
 10. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu.

Ukoliko više kandidata ostvaruje pravo prioriteta po točki 2. (djeca zaposlenih roditelja) pravo prioriteta ostvaruju prema daljnjim osnovama i redoslijedu:

 1. vrijeme čekanja na listi za upis u Vrtić po natječajima iz prethodnih godina,
 2. roditelji koji već u primarnom programu imaju djecu,
 3. zdravstveno stanje obitelji ( invaliditet, teže bolesti članova obitelji),
 4. status podstanara, stan u nužnom smještaju,
 5. socijalni status obitelji.
 6. Podnošenjem zahtjeva za upis, roditelji su izričito suglasni da Dječji vrtić Rožica kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

 1. Komisija za prijem djece objaviti će rezultate upisa s prijedlogom Odluke o upisu djece u vrtić najkasnije do 30. svibnja 2022. godine javnom objavom na mrežnim stranicama vrtića i oglasnoj ploči vrtića.

 

 1. Sudionici natječaja imaju pravo prigovora na odluku o rezultatima upisa u dijelu koji se odnosi na upis njegova djeteta. Prigovor se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Rožica, u roku od 15 dana od dana javnog objavljivanja odluke o rezultatima natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama vrtića. Prigovor se podnosi preporučeno poštom na adresu Dječji vrtić Rožica, Augusta Šenoe 3, Veliko Trgovišće ili na e-mail adresu Dječjeg vrtića Rožica: djecji.vrtic.rozica@kr.t-com.hr.

Konačnu odluku o prijemu djece u vrtić donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rožica

 

 

RAVNATELJICA

Petra Martinić

 

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Rožica te mrežnoj stranici Općine Veliko Trgovišće dana 25.4.2022. godine.