Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODLUKA O SUBVENCIONIRANJU TROŠKOVA JAVNOG LINIJSKOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 023-01/12-01/314

UR.BROJ: 2197/05-14-05-31

Veliko Trgovišće, 03.09.2013.g.

 

Na temelju članka   48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12. i 19/13.)  i članka 49. Statuta općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj: 23/09. i 8/13.) dana  04.  rujna 2014. godine Općinski načelnik općine Veliko Trgovišće donosi

O D L U K U 

I

          Odobrava se subvencioniranje troškova javnog linijskog autobusnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s prebivalištem na području općine Veliko Trgovišće, u slijedećim iznosima:

– I zona do 10,00 km, sa 63 kn;

– II zona od 10,01 do 20,00 km, sa 87 kn;

– III zona od 20,01 do 30,00 km,  sa 108 kn;

– IV zona od 30,01 do 40,00 km, sa 123 kn;

– V zona od 40,01 do 50,00 km, sa 144 kn;

– VI zona od 50,01 i više km sa 168 kn.

Ako je u mjesecu broj nastavnih dana deset ili manje subvencija se umanjuje za ½ i prijevoznici su dužni učenicima izdati polumjesečnu kartu.

II

Pravo na subvenciju iz točke 1. mogu ostvariti učenici kojima je škola udaljena 5 i više kilometara od stana i  svakodnevno putuju od mjesta prebivališta do škole.

III

            Ova Odluka primjenjuje se za period  rujan 2014.- lipanj 2015.g.

IV

            Međusobna prava i obveze između  prijevoznika  i općine V.Trgovišće uredit će se posebnim  ugovorom.

 

OPĆINSKI  NAČELNIK

Robert Greblički,bacc.ing.el.