Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Na temelju članka 11. st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne  novine” broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,26/03.-pročišćeni tekst,  82/04, 110/04.-Uredba, 178/04, 38/09,79/09, 153/09. i 49/11.), i članka 18. Zakona o koncesijama (“Narodne  novine”  broj: 125/08. 90/11.)  Općinski načelnik općine Veliko Trgovišće    objavljuje

 

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

 1.a. Naziv davatelja koncesije: Općina  Veliko Trgovišće

    b. Adresa:  Veliko Trgovišće, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2

    c. Telefonski broj: 049/ 236 424 ; broj faksa: 049/ 236 762  e-mail: mailto:pravnik@stubicketoplice.hr info@veliko-trgovisce.hr

    d. Matični broj:  2539594

e. OIB: 48320630286

OSOBA ZA KONTAKT

Ime i prezime:  Štefanija Benko

Adresa: Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2, Veliko Trgovišće

Telefon: 049/236-424

Telefax: 049/236-424

Elektronička pošta: procelnik@veliko-trgovisce.hr

Svi zahtjevi ponuditelja za eventualnim pojašnjenjem   dokumentacije za nadmetanje, mogu se uputiti osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima.

Dodatne informacije   mogu se dobiti i u općini Veliko Trgovišće, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2, 49214 Veliko Trgovišće.

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/2011), objavljujemo da ne postoji gospodarski subjekt s kojima je naručitelj u sukobu interesa.

2.a. Predmet koncesije: komunalna djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova  na području Općine Veliko Trgovišće.

b. Priroda i opseg djelatnosti koncesije: Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti – obavljanje  dimnjačarskih poslova  na području Općine Veliko Trgovišće   što podrazumijeva   obvezu čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

   c. Mjesto obavljanja djelatnosti: područje Općine  Veliko Trgovišće

   d. Broj koncesija:   jedna

   e. Rok trajanja koncesije:   5 godine

   f. Naknada za koncesiju:     5.000,00  kn godišnje

3.a. Rok za predaju ponuda: 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama. Ponuda mora stići na naznačenu adresu do navedenog datuma bez obzira na način dostave.

     b. Adresa na koju se moraju poslati ponude:  Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2, Veliko   Trgovišće

     c. Jezik i pismo na kojem ponude moraju biti napisane:hrvatski jezik i latinično pismo

4. Osobni, stručni, tehnički i financijski uvjeti koje moraju zadovoljiti ponuditelji te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje:

–  izvornik ili ovjeren preslik isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački) ili  obrtni     registar kojom se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koncesije – dokaz ne smije biti stariji od   šezdeset dana od datuma koji je naznačen kao dan slanja objave,

–  radi dokazivanja da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i drugih državnih davanja, gospodarski subjekt obvezan je podnijeti potvrdu porezne uprave o stanju duga – dokaz ne smije biti stariji od trideset dana od datuma koji je naznačen kao dan slanja objave,

–  izjavu o nekažnjavanju kojom ponuditelj dokazuje da mu nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca. Potpis na izjavi mora biti ovjeren kod javnog bilježnika. Osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta daje izjavu za sebe i za gospodarski subjekt. Dokaz ne smije biti stariji od trideset dana od datuma koji je naznačen kao dan slanja objave,

– dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta (BON2, SOL2 ili sl.). Ponuditelj ne smije biti blokiran u posljednjih šest mjeseci. Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od datuma koji je naznačen kao dan slanja objave,

–  dokaze o tehničkoj i kadrovskoj  sposobnosti za obavljanja koncesije s podatkom o broju i kvalifikacijskoj strukturi zaposlenih i popisom opreme kojom ponuditelj raspolaže u svrhu obavljanja  koncesije

5.  Ostali prilozi uz ponudu:

– jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 150,00    kuna.

Jamstvo se uplaćuje u korist Proračuna Općine  Veliko Trgovišće , na žiro račun broj : 2340009 – 1848100009    poziv na broj    68    7706 –  OIB,   uz naznaku: “JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE – KONCESIJA ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA  “.

Ponuditelj uz ponudu dostavlja jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njene valjanosti, odnosno dostavljanja neistinitih dokaza o sposobnosti. Davatelj koncesije će se naplatiti iz navedenog iznosa ako ponuditelj: 1) opozove ili izmijeni ponudu poslije roka za dostavu ponuda; 2) dostavi neistinite dokaze o sposobnosti; 3) ne potpiše ugovor o koncesiji.

Nedostatak dokaza o dostavi jamstva za ozbiljnost ponude predstavlja neotklonjiv nedostatak. Neiskorišteno jamstvo za ozbiljnost ponude Naručitelj će vratit ponuditelju u roku od 10 (deset) dana od donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

  1.     – jamstvo za uredno obavljanje koncesije – ponuditelj je obvezan dostaviti bjanko zadužnicu na iznos od   5.000,00   kuna,

Nedostatak dokaza o dostavi jamstva za  uredno obavljanje koncesije  predstavlja neotklonjiv nedostatak

– popunjeni obrazac ponude sa ponuđenom visinom godišnje naknade,

– potpisan i ovjeren cjenik dimnjačarskih usluga,

– potpisan i ovjeren nacrt ugovora o koncesiji,

– popis  koncesija  u posljednje tri godine, s potvrdom naručitelja o zadovoljavajućoj kvaliteti izvršenog posla,

– izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz predmetne obavijesti o namjeri davanja koncesije i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje.

Ponuda mora biti uvezena u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.

6. Kriterij koji će se primijeniti za odabir najpovoljnijeg ponuditelja: najviša ponuđena naknada za koncesiju uzimajući u obzir  povoljnost  cijena usluga   i poslovni ugled podnositelja ponude.

7. Adresa na kojoj se može preuzeti dokumentacija za nadmetanje:

Dokumentaciju se može dobit na uvid, a podići ili zatražiti   u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine  Veliko Trgovišće ,   radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

8. Otvaranje ponuda   

  1.             Stručno povjerenstvo   izvršit će otvaranje ponuda  12.listopada 2012.g.  u   13,00 sati u prostorijama općine Veliko Trgovišće, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2.

Javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni predstavnici ponuditelja uz predočenje pisanog ovlaštenja.

Ponude koje ne ispunjavaju uvjete iz natječaja i koje nemaju u privitku traženu dokumentaciju, kao i one zaprimljene nakon proteka roka, neće se razmatrati.

9. Rok valjanosti ponude: 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

10. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi  Općinsko vijeće općine Veliko Trgovišće  koje može donijeti i odluku da se ne izabere nijedna ponuda pristigla na natječaj te ga može i poništiti.

Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju: 45 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Na temelju Odluke o dodjeli koncesije Općinski načelnik  zaključuje ugovor s odabranim ponuditeljem.

 11. Naziv i adresa tijela nadležnog za rješavanje žalbe, te podatke o rokovima za podnošenje žalbe: Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Kneza Mutimira 5, 10000 Zagreb, sukladno odredbama članaka 145. i 146. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11.).  u roku od 5 dana od:

1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,

2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

3. otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,

4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja

12. Podatak o vrsti postupka na temelju kojeg se provodi davanje koncesije:   javno nadmetanje.