Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

SUBVENCIONIRANJE MJESEČNIH ILI POLUMJESEČNIH PRETPLATNIH KARATA ZA PRIJEVOZ ŽELJEZNICOM REDOVITIM STUDENTIMA

SUBVENCIONIRANJE MJESEČNIH ILI POLUMJESEČNIH PRETPLATNIH KARATA ZA PRIJEVOZ ŽELJEZNICOM REDOVITIM STUDENTIMA

 

Na temelju članka 48.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08. i 36/09.) i članka 49.Statuta općine Veliko Trgovišće (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj :23/09.) dana 19.rujna 2012.godine  Općinski načelnik općine Veliko Trgovišće donosi

O D L U K U

 

 

  1. Odobrava se subvencioniranje mjesečnih ili polumjesečnih pretplatnih karata za prijevoz željeznicom  redovnim studentima s prebivalištem na području općine Veliko Trgovišće.
  2. Subvencija iznosi 25% cijene mjesečne ili polumjesečne karte, na relacijama kolodvor Vel. Trgovišće prema  mjestu školovanja.
  3. Cijena  karata će se subvencionirati za period   listopad   2012.g. –   lipanj  2013.g.
  4. Međusobna prava i obveze Između HŽ i općine V.Trgovišće uredit će se posebnim ugovorom o subvencioniranju prijevoza.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Zdravko Vutmej, dipl.ing.